Море як поле: архетипні топоси буття у повісті Е. Хемінгуея “Старий і море”

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Запропонована стаття дає можливість нового прочитання повісті Е. Хемінгуея “Старий і море”. Маємо за мету поєднання літературознавчого погляду на текст літературного твору з його аналізом за допомогою інтердисциплінарної методології із залученням методу архетипів та компаративних студій, що дозволяє більш “стереоскопічно” бачити зображені автором колізії та героїв. Для цього використано архетипний концепт “Дім – Поле – Храм”, універсальність якого була доведена працями К. Юнґа, М. Ґайдеґґера, Г. Гачева, С. Кримського. Таким чином до аналізу художнього тексту залучаються певні філософські категорії. Зазначені концептні топоси є буттєвою основою епічного твору, без її усвідом¬лення зображені у творі події сприймаються “площинно”. У повісті Е. Хемінгуея представлені усі три топоси буття, але якщо “Дім” та “Храм” оприявлені тільки окремими епізодами (що загалом характерно для творів такого обсягу), то натомість топос “Поле”, який у контексті повісті оприявнюється через Море – найбільш повно. Море як життєво важливий простір для головного героя, старого рибалки Сантьяго, містить усі ознаки топосу “Поле” із притаманною для нього бінарністю семантики: це, з одного боку, і своєрідний, життєво важливий “ріг достатку” для Сантьяго та йому подібних, як для хлібороба земля, на якій він вирощує врожай, і, з іншого боку, – це світ чужий, який завжди залишається до кінця не пізнаним, загадковим, це Поле боротьби – з негодою, стихією, “великою рибою”, акулами, навіть із самим собою, як це зображено в аналізованому творі. Зазначена методологія вже використовувалася авторкою для аналізу окремих літературних творів, в основному українських авторів. Повість Е. Хемінгуея з такого погляду проаналізована вперше, і в перспективі може бути застосований для прочитання інших його творів, як і творів інших авторів.
Опис
This paper allows a new interpretation of Ernest Hemingway’s short novel The Old Man and the Sea. The purpose of the study is to combine literary view on the text and to analyse it using interdisciplinary methods along with applying archetypal analysis and comparative analysis which allows more “stereoscopic” view on characters and conflicts depicted by the author. To achieve this purpose, an archetypal concept “Home – Field – Temple” has been utilised, the universal nature of which was proven by K. Jung, M. Heidegger, H. Hachev, S. Krymskyi. Thus, the analysis of the literary work has also involved certain philosophical categories. The abovementioned conceptual topoi form an existential basis of an epic work the recognition of which facilitates perception of the events in a work as not “plane”. In E. Hemingway’s short novel, all three existential topoi are represented, however, while “Home” and “Temple” can be found in only several scenes (which is characteristic of such type of works), the “Field”topos, which in the context of this short novel is represented by the Sea, has gained the fullest representation. The Sea as a vitally important space for the protagonist, an old fisherman named Santiago, involves all the features of the “Field” topos with its inherent binary semantics: on the one hand it is, to some extent, a necessary “cornucopia” for Santiago and the likes, comparable to farmer who grow crops on their land, and on the other hand it is a strange world which will always remain unknown and mysterious, it is a Field of battle with inclement weather, the elements, “big fish”, sharks, even with himself, like in the analysed work. The abovementioned methods have been used by the author of the study to analyse several literary works predominantly by the Ukrainian authors. The analysis of E. Hemingway’s short novel from this perspective is the first attempt of this kind and this experience can be used for the further interpretation of other works of the author as well as other authors.
Ключові слова
Повість Е. Хемінгуея “Старий і море”, концепт “Дім – Поле – Храм”, топос “Поле”
Бібліографічний опис
Янковська Ж. Море як поле: архетипні топоси буття у повісті Е. Хемінгуея “Старий і море” / Жанна Янковська // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – Вип. 19. – С. 165–174.
Зібрання