Аудіювання як основний компонент у процесі підготовки майбутніх перекладачів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розглянуто специфіку навчання майбутніх перекладачів такому складному виду мовленнєвої діяльності, як аудіювання. Сприйняття на слух аудіоповідомлення вимагає напруженої роботи психічних та розумових процесів, які необхідно розвивати та вдосконалювати в процесі навчання. Здійснено аналіз розвідок вітчизняних та зарубіжних дослідників, присвячених проблемі навчання перекладацького аудіювання. У працях методистів світового рівня визначено навчальне та комунікативне аудіювання, використання яких є найбільш ефективним та досконалим у навчанні студентів-перекладачів. Тексти для виду діяльності та період їх звучання необхідно подавати по принципу «від простого до складного» і вони повинні бути наближені до природної «живої» мови (не диктора, а носія мови). Проведено аналіз суто перекладацького аудіювання та визначено його специфічні характеристики, оскільки переклад є білінгвальний процес, в якому однаково задіяні дві мови і в перекладача діє механізм перемикання з іноземної мови на рідну і навпаки. Зазначено, що аудіювання як базовий компонент в навчанні перекладачів необхідно впроваджувати на початковому етапі навчання, а активне комплексне відпрацювання усного перекладу впроваджується та вдосконалюється вже на основному етапі. Презентовано комплекс вправ для вдосконалення загальних аудитивних навичок, рецептивних граматичних та лексичних навичок, оперативної пам'яті; вміння переключатися з однієї мови на іншу, узагальнувати та компресувати зміст вихідного повідомлення, на тренування темпу мовлення та зменшення стресу в практичній роботі. Рекомендовано дотримуватися принципу послідовності та градуйованого введення труднощів при відпрацюванні цього виду діяльності. При аудіюванні труднощі виникають як об’єктивного (спричиненні змістом та формою повідомлення та умовами його сприймання), так і суб’єктивного характеру (зумовлені індивідуальними особливостями носіїв мови та слухачів), до того ж чималу роль відіграють індивідуально-психологічні особливості слухача.
Опис
The article provides a consideration of specific features in teaching the skills of such a difficult type of language activities to future interpreters as listening comprehension. Recognition of an audio message while listening it requires a hard work of psychic and mental processes that have to be developed and improved during the process of education. The work includes an analysis of surveys carried out by national and foreign researchers. The present paper refers to the opinion of globally recognized experts of teaching methodology resulting in determination of the training and the communicative listening the practice of which is the most efficient and perfect in education of students acquiring the qualification of interpreter. The texts selected for these activities and their playback time need to be arranged in the order of growing difficulty, they have to approach the natural “live” language, i.e. spoken not by a narrator but by a native speaker. The article analyzes the purely interpreter’s listening and defined its specific characteristics as the interpreting is a bilingual process involving both languages to the same extent and the interpreter can use a mechanism of switching from a foreign language to the native one and vice-versa. It has been emphasized that listening as the basic component in education of interpreters is to be introduced at the initial stage of study, and the active and comprehensive practical interpreting needs to be implemented and improved already at the advanced stage. The work presents a system of exercises for improving the general listening, grammar and lexical skills, for perfection of operative memory, as well as exercises for the ability to switch from one language to the other, to generalize and to compress the content of the initial message, for training the speaking speed and reducing the stress in practical work. It is recommended to adhere to the concept of sequence and gradual introduction of difficulties in the process of mastering these activities. Listening is associated both with objective difficulties (caused by the message form, content and reception conditions) and with subjective ones (appearing due to individual specifics of native speakers and listeners).
Ключові слова
Бібліографічний опис
Ніколащенко Ю. Аудіювання як основний компонент у процесі підготовки майбутніх перекладачів / Юлія Ніколащенко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 2. – С. 322–330.
Зібрання