За някои специфични употреби на вторични езикови текстове (по материали от българския език)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянськ : БДПУ
Анотація
Статията се базира на безспорния факт, че вторичните езикови текстове, макар и в различна степен с оглед на конкретната си жанрова идентичност, винаги са зависими от оригиналния текст. Това е валидно за всички видове вторични текстове – резюмета, преразкази, прессъобщения и т.н. Разгледани са типовете вторични текстове в българските онлайн издания. Анализирана е поетиката на техните манипулативни и идеологически стратегии. Направени са изводи за причините, които определят интензивната употреба на вторичните езикови текстове в последните години.
Опис
Ключові слова
език, вторични езикови текстове, български, интерпретация, медии, идеологически, манипулации
Бібліографічний опис
Червенко О. Б. За някои специфични употреби на вторични езикови текстове (по материали от българския език) / Оксана Червенко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – Вип. 7. – С. 52–61.
Зібрання