Мовознавчі студії : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік, освітньо-професійна програма «Середня освіта (мова і література (російська)). Англійська мова»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни «Мовознавчі студії» - ознайомити здобувачів вищої освіти з філософськими засадами мовознавчої методології та виробити в них уміння і навички користуватись конкретнонауковими методами у власних мовознавчих дослідженнях. Основними завданнями вивчення дисципліни «Мовознавчі студії» є: 1) формування у здобувачів вищої освіти про основні поняття методології лінгвістичних досліджень; 2) актуалізація і конкретизація знань здобувачів вищої освіти про основні методи сучасних досліджень в області мовознавчих студій: загальнонаукових, загальнолінгвістичних та часткових; 3) демонстрація окремих методик лінгвістичних досліджень із метою застосування їх при написанні кваліфікаційних робіт; 4) вироблення навичок науково-дослідницької роботи в області сучасних мовознавчих студій; 5) формування професійно-педагогічної ерудиції і тезаурусу майбутніх професіоналів як основи для ефективного включення в науково-дослідницьку діяльність при підвищенні свого освітнього рівня і наукового зростання. Обов’язковою складовою частиною навчального процесу є самостійне опрацювання відповідної наукової та спеціальної літератури, спрямованої на розвиток навичок науково-дослідницької роботи в області лінгвістики. Передбачено самостійну роботу з підручниками, посібниками, термінологічними та іншими видами словників, навчальною та довідковою літературою.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Сопіна О. А. Мовознавчі студії : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік, освітньо-професійна програма «Середня освіта (мова і література (російська)). Англійська мова». - Запоріжжя : БДПУ, 2023. - 6 с.