Зарубіжний досвід упровадження міждисциплінарних освітніх програм та можливості його застосування в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розглянуто зарубіжний досвід реалізації міждисциплінарних освітніх програм. Автори охарактеризували актуальність і можливості застосування міждисциплінарного підходу в освіті та науці, форми проведення міждисциплінарного навчання (зокрема, через вивчення окремих навчальних дисциплін на основі поєднання знань, методів з різних спеціальностей, міждисциплінарні зв’язки між навчальними дисциплінами в освітній програмі, навчання здобувача освіти за двома освітніми програмами одночасно, міждисциплінарні програми). Визначено особливості впровадження міждисциплінарного підходу та моделей навчання за освітніми програмами на прикладах Варшавського та Ягелонського університетів. Охарактеризовано модель MISH (міжгалузевого індивідуального гуманітарного і суспільного навчання), MISMaP (охоплює точні, природничі, суспільні та гуманітарні науки), модель Artes Liberales (визначає індивідуальну траєкторію навчання через гуманітарну, соціальну та природничу галузі). Автори з'ясували особливості створення, впровадження, організації навчання на міждисциплінарних програмах, відбору студентів, зарахування вибіркових дисциплін, написання наукових міждисциплінарних робіт, посилену роль тьюторів, менторів, важливість інтеграції наукових досліджень в освітній процес. Виявлено, що особливої уваги набуває формування м’яких навичок: критичного та креативного мислення, написання наукових текстів, вміння працювати в команді, емпатія, комунікація, ін. Також визначено особливості польського та українського законодавства щодо впровадження міждисциплінарних програм. В Україні міждисциплінарні програми дозволені з грудня 2019 р. для магістрів (і лише освітньо-наукові програми) та для молодших бакалаврів. Відсутність вимог до міждисциплінарних програм актуалізує проблеми зі створенням, реєстрацією таких освітніх програм в ЄДЕБО, їх реалізації для регульованих професій, проходженням акредитацій. Виявлено потреби покращення нормативного забезпечення реалізації та акредитації міждисциплінарних програм в Україні. Акцентовано увагу на викликах, які стоять перед університетами для впровадження таких програм, зокрема більш висока вартість навчання, обмежений доступ до програм на вході та виході, необхідності організаційних змін для адміністрування, специфіка проходження акредитації.
Опис
The article considers foreign experience of interdisciplinary educational programs implementation. The authors described the relevance and possibilities of applying an interdisciplinary approach in education and science, forms of interdisciplinary learning (in particular, through the study of individual disciplines based on a combination of knowledge, methods from different specialties, interdisciplinary links between disciplines in the educational program, two educational programs simultaneously, interdisciplinary programs). Peculiarities of introducing the interdisciplinary approach and models of teaching according to educational programs on the examples of Warsaw and Jagiellonian universities were determined. The model of MISH (individual interdisciplinary humanities and social education), MISMaP (exact, natural, social and human sciences), Artes Liberales model (determines the individual trajectory of education through the humanities, social and natural sciences) are characterized. The authors clarified the peculiarities of creating, implementing, organizing the teaching process in interdisciplinary programs, selecting students, enrolling in elective courses, writing scientific interdisciplinary papers, the enhanced role of tutors, mentors, the importance of integrating research into the educational process. It was found that special attention should be paid to the development of soft skills: critical and creative thinking, writing scientific texts, the ability to work in a team, empathy, communication, etc. The peculiarities of Polish and Ukrainian legislation in terms of interdisciplinary program implementation were also identified. In Ukraine, interdisciplinary programs are allowed from December 2019 for masters (only for educational and scientific programs) and for junior bachelors. The lack of requirements for interdisciplinary programs highlights the problems with the development and registration of such educational programs in the Unified State Education Database, their implementation for regulated professions, the peculiarities of accreditation. The need to improve the regulatory framework for the implementation and accreditation of interdisciplinary programs in Ukraine has been identified. Emphasis is placed on the challenges facing universities which want to implement such programs, including higher tuition fees, limits to the programs entry and exit , the need for organizational changes for administration, and the specifics of accreditation.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Шкура І. Зарубіжний досвід упровадження міждисциплінарних освітніх програм та можливості його застосування в Україні / Ірина Шкура, Юлія Шулик // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 2. – С. 114–127.
Зібрання