Білий колір в ідіостилі Анатолія Перерви

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У пропонованій статті зроблено спробу проаналізувати колористику в поезії харківського поета Анатолія Перерви. Мета роботи полягала в дослідженні ідейно-естетичних смислів та їх реалізації завдяки кольору. Відчуття кольору – це одна з найприкметніших ознак світобачення А. Перерви. У роботі розглядаються ідейно-естетичні смисли білого кольору, показується його роль у формуванні ідіостилю поета. Також, названа барва, окрім прямої вказівки на колір, допомагає відтворювати емоції, почуття, ідеали до яких має прагнути людина, стан ліричного героя. На основі аналізованого матеріалу виявлено й описано роль та функції білого кольору у поезії Анатолія Перерви. У аналізі звертається увага на те що колір для письменника – це, перш за все, елемент філософського бачення світу, складник його ідіостилю.
Опис
An effort to analyse the colouristic in the poetry of the Kharkiv poet Anatolii Pererva was made in the proposed article. The aim of the work was to study the ideological and aesthetical meanings and their realisation though colours. Colour sensation is one of the most notable features of the worldview of A. Pererva. This work is concerned with the ideological and aesthetical meanings of white and shows its role in the formation of the idiostyle of the poet. In addition to direct indication of the said colour the usage of its name helps to express emotions, feelings, ideals to which a person should strive, the state of the narrator. Based on the analysed material, the role and function of white in the poetry of Anatolii Pererva were found and described. The analysis highlights the fact that for the writer the colours are above all an element of philosophic worldview and part of his idiostyle.
Ключові слова
Білий колір, ідейно-естетичний зміст, ідіостиль, колористика
Бібліографічний опис
Писаревська О. Білий колір в ідіостилі Анатолія Перерви / Оксана Писаревська // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Вип. 17. – С. 192–198.
Зібрання