Національна ідея в контексті масового й елітарного (шевченкознавча есеїстика Євгена Маланюка в науковій концепції Григорія Клочека)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розглядається методологія літературно-критичних та культурологічних практик Є. Маланюка “монографічного портретування” постаті Тараса Шевченка, що є актуальним за нових суспільно-політичних обставин. Помітну роль у становленні вітчизняного маланюкознавства відіграла Кіровоградщина. Л. Куценком і Г. Клочеком активізуються маланюкознавчі дослідження, у тому числі й літературно-критична шевченкіана митця. Отож, метою статті є огляд наукової концепції Г. Клочека, що актуалізується, своєю чергою, поєднанням академізму з активним публіцистичним реагуванням на “злобу дня”. Концепція Г. Клочека розгортається в потрактуванні енергетичної напруги Шевченкових творів, суть котрої є: “семантична невичерпальність, органічність і природність стилю, надзвичайна інформативна щільність” (Тут і далі марковано нами – Т. Я.). Звідси постають провідні аспекти шевченкознавчих розвідок Г. Клочека: розвінчання соцреалістичних стереотипів сприймання особистості й доробку Кобзаря, національно-державницький підхід до осмислення його феномена, глибинне дослідження художньої майстерності мистецького спадку Тараса Шевченка. Науковець визначає концепти, на яких базується шевченкологія Є. Маланюка: універсальний чинник художності (“життєдайнотворча правда нації”) і Шевченкова національна ідея. Г. Клочек аналізує активно варійовані Є. Маланюком складники зазначених концептів і пропонує на розгляд сучасників “каркас” Маланюкової шевченкіани, зробленої, на переконання дослідника, “на виріст для всього нашого шевченкознавства”: “монолітність”, “вулканічна” енергія Шевченкового слова, “месіанство”, “живий Шевченко” На переконання Г. Клочека, реальною перспективою сучасного українського шевченкознавства має стати завершення будови, “каркас” котрої створив Є. Маланюк, що повинно “відбутися шляхом поглибленої інтерпретації окремих творів Шевченка”.
Опис
This article reviewed the methodology of literary criticism and cultural practices of E. Malanyuk's "monographic portraiture" of Taras Shevchenko figure that is relevant in the new social and political circumstances. A significant role in the national Malanyuk's study played Kirovograd. L. Kutsenko and G. Klochek activate Malanyuk's study researches, including literary and critical shevchenkiana of the artist. Thus, the purpose of the article is to review the scientific concept of G. Klochek that is updating in turn by a combination of academism with active response to "one day wonder". The concept of G. Klochek is set in interpretation of power stress of Shevchenko's works, the essence of which is the following: semantic inexhaustibility, organic and natural style, extraordinary informative density. It faces major aspects of Shevchenko's study intelligence of G. Klochek: social and realistic stereotypes perception debunking of Kobzar's individuality and works, national and state approach to the understanding of his phenomenon, deep artistic craft research of Taras Shevchenko's artistic works. The scientist defines the concepts underlying shevchenkology of E. Malanyuk: universal artistic factor ("vital and creative truth of nation") and Shevchenko's national idea. G. Klochek analyzes actively varied by E. Malanyuk components of these concepts and offers to contemporaries the "frame" of Malanyuk's shevchenkiana made, according to the researcher's point of view, "for growth for all our Shevchenko's study": "monolithic status", "volcanic" energy of Shevchenko's words, "messianism", "lively Shevchenko". According to G. Klochek a real perspective of modern Ukrainian Shevchenko's study has to become a complete structure, "frame" of which created Malanyuk that should be "held by in-depth interpretation of some Shevchenko's works".
Ключові слова
Актуальність, аналіз, архетип, елітарність, есе, інтерпретація, каркас, квінтесенція, концепт, концепція, методологія, націоцентризм, рецепція, феномен, шевченкіана
Бібліографічний опис
Яровенко Т. Національна ідея в контексті масового й елітарного (шевченкознавча есеїстика Євгена Маланюка в науковій концепції Григорія Клочека) / Тетяна Яровенко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Вип. 17. – С. 124–131.
Зібрання