Українська мова (за професійним спрямуванням) для ОП "Соціальна робота та соціальна педагогіка": силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» є:  формування комунікативної компетентності здобувачів;  набуття комунікативного досвіду, що сприяє розвиткові креативних здібностей здобувачів та спонукає до самореалізації фахівців, активізує пізнавальні інтереси, реалізує евристичні здібності як визначальні для формування професійної майстерності та конкурентоздатності сучасного фахівця;  вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у професійній сфері: вплив на співрозмовника за допомоги вмілого використання різноманітних мовних засобів, оволодіння культурою монологу, діалогу та полілогу; сприйняття й відтворення фахових текстів, засвоєння лексики і термінології свого фаху, вибір комунікативно виправданих мовних засобів, послуговування різними типами словників. Основними завданнями вивчення дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» є  сформувати мовну компетентність майбутніх фахівців, створити мовно-мовленнєву базу, оперуючи якою можна реалізувати будь-яку ситуацію мовного спілкування;  сформувати чітке і правильне розуміння ролі державної мови у професійній діяльності;  забезпечити досконале володіння нормами сучасної української літературної мови та дотримання вимог культури усного й писемного мовлення;  виробити навички самоконтролю за дотриманням мовних норм у спілкуванні;  розвивати творче мислення студентів;  виховати повагу до української літературної мови, до мовних традицій;  сформувати навички оперування фаховою термінологією, редагування, коригування та перекладу наукових текстів.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Глазова С. М. Українська мова (за професійним спрямуванням) для ОП "Соціальна робота та соціальна педагогіка": силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік. - Запоріжжя: БДПУ, 2023. - 7 с.