Українська пролетарська література: проблеми сучасного підходу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Авторка статті обґрунтовує існування пролетарської концепції як окремого історичного явища й теоретичного конструкту в українській літературі 1919-1934 рр. Актуалізовано такі проблемні аспекти пролетарського дискурсу, як хронологія, генеалогія, революційна семантика, нормативна поетика, концепти пролетарського авангарду та пролетарського європеїзму. Головні висновки статті такі: 1) сучасне вивчення пролетарського літературного дискурсу повинне зважати на увесь масив текстів пролетарського типу, в тому числі – дореволюційних, а також створених західноукраїнськими адептами пролетарського мистецтва та представниками української політичної еміграції, серед якої були прихильники марксистських ідей; 2) поява текстів пролетарського типу в Україні була як історично закономірною, так і політично зумовленою; 3) пролетарський етап української радянської літератури обіймає 1919-1934 рр.; 4) літературні наративи 1919-1934 рр. прикметні тим, що вони стають відгуком на реалії та настрої революційної/постреволюційної доби, у їхніх структурах спостерігається контамінація та конфлікт двох революцій (пролетарської та національної), а зображення революції як негативної екзистенції чи травми стає у пролетарській критиці тим критерієм, що ставить під сумнів ідентифікацію того чи іншого тексту як пролетарського; 5) упродовж 1919-1934 уявлення про пролетарську та соціалістичну культуру є часто синонімічними, проте поступово негативізм щодо пролетарської культури стає важливим компонентном марксистської критики; 6) соціалістичний реалізм приходить на зміну пролетарському реалізму.
Опис
The author of the article substantiates the existence of a proletarian concept as a separate historical phenomenon and a theoretical construct in the Ukrainian literature of 1919-1934 period. This articles discusses such problematic aspects of proletarian discourse as chronology, genealogy, revolutionary semantics, normative poetics, concepts of proletarian avant-garde and proletarian Europeanism. The article concludes that: 1) the modern study of proletarian literary discourse must take into account the whole array of texts of the proletarian type, including pre-revolutionary ones, as well as those created by Western Ukrainian adherents of proletarian art and representatives of Ukrainian political emigration, among whom there were supporters of Marxist ideas; 2) the appearance of texts of the proletarian type in Ukraine was both historically justified and politically determined; 3) the proletarian stage of Ukrainian Soviet literature embraces period between 1919 and 1934; 4) the literary narratives of 1919-1934 are notable for their response to the realities and attitudes of the revolutionary / post-revolutionary era; there is contamination and conflict between two revolutions (proletarian and national) in their structures, and the image of revolution as a negative entity or trauma in the proletarian critique becomes the criterion that calls into question the identification of the text as of proletarian type; 5) During the period between 1919 and 1934, the conceptions of proletarian and socialist culture are often synonymous, however, gradually, negativism toward proletarian culture becomes an important component of Marxist critique; 6) socialist realism replaces proletarian realism.
Ключові слова
Пролетарська література, революція, пролетарський реалізм, нормативна поетика
Бібліографічний опис
Омельчук О. Українська пролетарська література: проблеми сучасного підходу / Олеся Омельчук // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Вип. 17. – С. 150–162.
Зібрання