Поняття “Інтерпретація” в терміносистемі літературознавчої теорії: історіографічний дискурс

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті узагальнено та систематизовано основні положення теорії інтерпретації, що дало змогу простежити у діахронії як змінювалися погляди на феномен тлумачення художнього твору. Один із основних термінів літературознавчої науки розглядається в контексті парадигми мислительних операцій, які здійснює мозок у процесі сприйняття тексту: “рецепція–осмислення–інтерпретація–розуміння”. У роботі обґрунтовано гіпотезу про нерівнозначність ментальних стадій творчого читання. Рецепція визначається як етап первинного емоційно-інтенційного знайомства з твором, який супроводжується маркуванням основних проблем і смислів без глибокого проникнення у тканину тексту. Осмислення передбачає генерування думок у процесі інтелектуального пізнання художнього світу твору. Натомість інтерпретація розглядається як процес пошуку та упорядкування широкого кола думок, ідей, вражень, спрямованих на реконструкцію первинного (авторського) задуму з можливістю вийти за його межі. Літературознавче тлумачення відрізняється від аматорського більш глибоким знанням літературного процесу, теоретико-емпіричних здобутків науки про мистецтво слова і вмінням застосовувати ці положення на практиці з кінцевою метою побудови гносеологічного кластера, який би максимально відповідав авторському баченню твору, а читачам слугував би в якості універсального ключа його декодування. В залежності від ступеня вірогідності, дослідницької коректності кожного варіанту / версії тлумачення було виокремлено власне інтерпретацію та міфологізацію. Завершальним етапом глибокого засвоєння результатів інтерпретаційної діяльності визначено розуміння. Розроблена проблематика сфокусована на змістовому діапазоні поняття “інтерпретація”, його філософському та літературознавчому аспектах в історіографічній перспективі. Головний результат проведеної роботи суголосний науковій новизні дослідження і полягає у висвітленні шляху становлення та розвитку теорії тлумачення в сучасному інтер’єрі, який репрезентований як модель історії ідей відомих учених-герменевтів.
Опис
The present paper summarizes and systematizes the main provisions of interpretation theory, which made possible to trace the changing views on the interpretation phenomenon of literary fiction. One of the key terms of literary studies is considered in the context of mental operations’ paradigm, which is carried out by the brain in the process of perceiving the text: “reception‒thinking on‒interpretation‒understanding”. Special attention is given to the hypothesis of the unevenness in mental stages of creative reading. It is shown that the interpretation is considered as a process of finding and organizing of thoughts, ideas, impressions, aimed on the reconstruction of the original (author’s) plan with the possibility to go beyond its limits. The difference between the specialised interpretation and amateur’s interpretation is examined. It is reported that the specialised interpretation implies deeper knowledge of the literary process, the theoretical and empirical achievements of literary studies, and the ability to implement these provisions in practice work with the ultimate goal of constructing an epistemological cluster that would correspond with the author’s vision, and would serve as a decoding key for readers. Depending on the degree of probability and the research correctness of each version / variant of the interpretation, the notions of actual interpretation and mythologization are identified. Finally, the paper focuses on the content range of the notion “Interpretation”.Its philosophical and literary aspects in the historiographical perspective have been investigated. The main result of the carried out work correlates with the scientific novelty of the research. It is analyzed the way of formation and development of the interpretation theory in the modern science, which is represented as a model of the ideas’ genesis, stated by scientists of hermeneutics.
Ключові слова
Автор, герменевтика, задум, інтенція, інтерпретація, смисл, текст
Бібліографічний опис
Давиденко І. Поняття “Інтерпретація” в терміносистемі літературознавчої теорії: історіографічний дискурс / Іван Давиденко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Вип. 17. – С. 64–77.
Зібрання