Розбіжності між риторикою і реаліями інтернаціоналізації вищої освіти Канади

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Метою статті є визначення сучасних викликів інтернаціоналізації вищої освіти (ІВО), які стосуються розбіжностей між дискурсом і реаліями. Завдяки теоретичному методу порівняльного аналізу актуальних досліджень процесу ІВО на прикладі Канади; концептуальних підходів до вивчення ІВО, встановлено тенденцію щодо появи розбіжностей між словами і ділом стосовно ІВО на національному та глобальному рівнях, представлено детальне розуміння того, як виглядає інтернаціоналізація на практиці. Визначено основні виклики ІВО та перспективи їх подолання в контексті діяльності університетів. Канадські університети обрали інтернаціоналізацію ключовим пріоритетом стратегічного планування; це видно з їх офіційних стратегічних документів. Наприклад, університет Джонстона окреслив проєкт «NGS» (Північ іде на південь) як модель ІВО. На офіційному рівні він є визначною моделлю ІВО та прикладом для навчальних закладів. На основі аналізу дослідження М. Ларсена ми повинні зазначити факт розбіжностей між офіційним дискурсом та реаліями програми. Розбіжність була виявлена лише після тривалого, рефлексивного процесу, оскільки органи влади завжди замовчували критиків програми. Ми також можемо констатувати, що проєкт з самого початку мав нерівні стосунки між представниками університету, які вважаються носіями знань та навичок, та місцевими партнерами. Лише в деяких випадках відносини відображають партнерство. Хоча теоретично міжнародна вища освіта має забезпечити критичних, відповідальних та зайнятих громадян світу, але на практиці йдеться про комерціалізацію досліджень, отримання доходу та формування міжнародної репутації.
Опис
The purpose of the article is defining the modern challenges of Higher education internationalization concerning gaps between discourses and reality in a global higher education by means of theoretical method of conceptual comparative analysis of current researches concerning HEI process on the example of Canada; conceptual approaches to studying HEI has been outlined the trend of gap appearing between the discourse and reality concerning internationalization at the national and global level. Detailed understanding of real internationalization at practice has been presented. Main challenges of HEI and perspectives of their overcoming in the context of university activity have been defined. Canadian universities chose internationalization as a key priority of strategic planning; it goes out from their official strategic documents. Johnston university outlined project «NGS» (North goes South) as a model of HEI. At the official level the project is outstanding model of HEI and an example for educational institutions. Based on the analysis of M. Larsen research, we have to mention the fact of divergence between official discourse and realities of the program. The divergence was found only after continuing, reflexive process, as authorities always shut down critics of the program. We also can state that the project had unequal relations from the very beginning between the representatives of university, who are considered to be bearers of knowledge and skills, and local partners. Only in some cases, relations reflect partnership. Although in theory international higher education has to provide critical, responsible and engaged inhabitants of the world, at practice it goes about commercialization of research, income generating and formation of international reputation.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Чирва А. Розбіжності між риторикою і реаліями інтернаціоналізації вищої освіти Канади / Андрій Чирва // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 2. – С. 106–113.
Зібрання