Технологія розвитку критичного мислення учнів на уроках англійської мови в Новій українській школі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Стаття висвітлює проблему розвитку критичного мислення учнів на уроках англійської мови відповідно до вимог Концепції “Нова українська школа”, спрямованої на реформування та модернізацію системи загальної середньої освіти в Україні. Актуальність досліджуваної проблеми доведена аналізом офіційних документів, виданих Європейською Комісією, які є орієнтиром для національного уряду щодо запровадження змін у системі освіти. У статті розглянуто походження поняття “критичне мислення” і представлено сучасну дефініцію. Для глибшого усвідомлення цього поняття наведено його головні ознаки, а саме: самостійність, проблемність, вироблення рішення, аргументованість та соціальність. Автор доводить, що процес розвитку критичного мислення має характеристики технології (алгоритмізованість та координованість). З’ясовано, що урок у початковій школі має бути побудовано відповідно до структури технології. Автор виділяє три етапи такого уроку: вступний (евокація), головний та заключний. Особливу увагу приділено двом моделям розвитку критичного мислення учнів , які базуються на теоріях, представлених у зарубіжній науковій літературі і є рекомендованими до запровадження Міністерством освіти та науки України. Перша модель розроблена відповідно до дослідження К. Еґана, який наголошує на ролі мовного розвитку учня в розширенні його загального кругозору. Друга модель побудована на теорії множинного інтелекту Г. Ґарднера, адаптованої до умов навчання англійської мови в початковій школі.
Опис
The article outlines the issue of developing students’ critical thinking at lessons of English according to the Concept of “New Ukrainian School” which is focused on reforming and modernizing the system of secondary education. The relevance of the presented issue is proved by a number of official documents, released by European Commission that form the framework for reforms for national government. The paper looks into studying the roots of the concept “critical thinking” and reveals the modern definition. For deeper understanding the essence of the definition, its key features are disclosed: independence, problem-based nature, decision making, rationalism, and socialness. The author proves that the process of development of critical thinking has the characteristics of technology (algorithm-based and coordination). So, it is noted that a lesson in primary school should be conducted according to the technology structure. The author singles out three lesson stages: introductory (evocation), main, and final stages. Special attention is paid to two models of developing primary school students’ critical thinking, based on the theories, presented in foreign scientific literature and recommended for implementing by Ministry of Education and Science of Ukraine. The first model is based on the study of K. Egan who emphasizes the role of students’ language development for broadening their horizon. The second model is a theory of multiple intelligence of H. Gardner adopted to the conditions of learning English in primary school.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Другов М. Технологія розвитку критичного мислення учнів на уроках англійської мови в Новій українській школі / Міхаіл Другов // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 2. – С. 193-200.
Зібрання