Варіантні форми іменників жіночого роду в заперечних конструкціях сучасної української мови

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті досліджено проблему взаємодії варіантних форм родового та знахідного відмінків у заперечних конструкціях, що є актуальною для сучасного українського мовознавства. Труднощі розмежування обох варіантних відмінкових форм стосуються насамперед іменників жіночого роду, тому метою роботи було виявити та проаналізувати вживання вказаних форм у заперечних конструкціях української мови початку ХХІ ст. у публіцистичному дискурсі. Матеріалом для дослідження слугували заперечні конструкції (1200 одиниць), зафіксовані в сучасних періодичних виданнях України. У статті проаналізовано формальні та лексико-семантичні особливості додатка, вживаного при перехідному дієслові із заперечною часткою не, а також схарактеризовано типи синтаксичних конструкцій із запереченням та виявлено тенденції у вживанні варіантних відмінкових форм іменників жіночого роду. У кінці ХХ – на початку ХХІ ст. в усіх функціональних стилях української літературної мови засвідчено домінування в заперечних конструкціях іменників у родовому відмінку. Уживання форм знахідного відмінка деякі лінгвісти вважають порушенням граматичних норм української мови. Проте суцільна вибірка заперечних конструкцій із текстів публіцистики початку ХХІ ст. засвідчила переважання форм знахідного відмінка іменників жіночого роду. На вибір однієї з варіантних форм, як свідчить статистичний аналіз зібраного матеріалу, крім позиції іменника відносно перехідного дієслова з часткою не, впливають також інші чинники, зокрема лексико-граматичні та граматичні значення іменників, а також вид дієслова. Характерно, що форм знахідного відмінка в заперечних конструкціях переважно набувають назви істот, іменники з конкретним значенням, а також іменники І відміни (для уникнення омонімії форм родового відмінка однини і знахідного множини). Значну перевагу має знахідний відмінок у конструкціях, де відмінкова форма іменника підпорядкована інфінітиву, відокремленому від заперечної частки словами, що входять до складу присудка. У родовому відмінку здебільшого вживаються іменники ІІІ відміни, а також абстрактні назви.
Опис
The article deals with the problem of the interaction alternativeness of case’s forms and derivative cases in negative constructions, which is relevant for modern Ukrainian linguistics. The difficulty of distinguishing between the two variants of case of the feminine gender; therefore, the purpose of the work was to identify and analyze the use of the aforementioned forms in negative constructions of the Ukrainian language at the beginning of the twenty-first century in a publitsistic discourse. The material used for research were negative constructions (1200 units), founded in modern Ukrainian periodicals. The article analyzes the formal and lexical-semantic features of the application used in the transitive verb with a negative part не, as well as characterizes the types of syntactic constructions with negation and reveals the tendencies in the use of variant case forms of the feminine gender nouns. At the end of the twentieth – early XXI century in all functional styles of the Ukrainian literary language dominance in negative structures of nouns in the generic case was revealed. Some linguists consider that using accusative forms is violation of grammatical rules of the Ukrainian language. However, a solid selection of negative constructions from the publicistic texts at the beginning of the XXI century has witnessed the predominance of forms of the essential case of nouns of the feminine gender. According to the statistical analysis of the collected material on the choice of one of the variant forms, in addition to the position of the noun relative to the transitive verb with a part не, also influence other factors, in particular lexical-grammatical and grammatical values of nouns, as well as the type of verb. It is typically that the names of the creatures, nouns with a specific meaning, as well as nouns of the first abdication (to avoid homonymy forms of generic singularity and the derivative set) acquire the forms of the accusative in negative constructions. Significant advantage is found in the case of constructs, where the case form of the noun is subordinated to the infinitive, separated from the negative part by the words that are part of the predicate. In generic case, for the most part, nouns are used for the third abbreviation, as well as abstract names.
Ключові слова
Варіантність, відмінкова форма, іменник, родовий відмінок, знахідний відмінок, перехідне дієслово, заперечна конструкція
Бібліографічний опис
Юносова В. Варіантні форми іменників жіночого роду в заперечних конструкціях сучасної української мови / Валентина Юносова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – Вип. 18. – С. 135–145.
Зібрання