Зміст, структура та концептуальні засади формування громадянської відповідальності учнів у трудовому навчанні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розглядаються питання створення універсальної наукової та дієвої системи формування громадянської відповідальності учнів у трудовому навчанні. Мета дослідження – на основі цілісного наукового аналізу розкрити сутність, зміст, структуру та концептуальні засади формування громадянської відповідальності учнів у трудовому навчанні. Проаналізовано зміст ключових понять дослідження «формування», «відповідальність», «громадянськість», «громадянська відповідальність» як провідних складових феномена «формування громадянської відповідальності». Під останнім розуміється тривалий період онтогенезу, зумовлений інтегративними вимогами й особливостями вияву на оптимальному рівні таких складників життєдіяльності особистості: суспільно-активна життєва позиція; самостійність, наполегливість, самоаналіз, самоконтроль та самоорганізація у суспільних відносинах; виконання громадянських норм і цінностей; чесність, совість, обов’язок; готовність відповідати за власні вчинки; привласнення норм і принципів суспільної моралі; національна і планетарна свідомість. Науково обґрунтовано концептуальні підходи до формування громадянської відповідальності учнів 5-9 класів на засадах їхньої ефективності для пояснення та прогнозування шляхів формування її складових: концепція виховання в соціально значущих видах діяльності А. Макаренка; концепція морально-духовної ціннісної спрямованості виховання громадянськості особистості В. Сухомлинського; психодинамічна теорія особистості З. Фрейда; гуманістичний напрям у теорії особистості А. Маслоу; поведінкова теорія особистості Дж. Уотсона та Б. Скіннера; діяльнісна теорія особистості О. Леонтьєва, А. Брушлинского. Наукова новизна пропонованого концептуального підходу до формування в учнів громадянської відповідальності полягає у поясненні та прогнозуванні цього процесу шляхом визначення та інтеграції цінних принципів і підходів у перевірених практикою і часом структурних концепціях розвитку особистості. Практичне значення дослідження визначається можливістю розробки, за обґрунтованими концептуальними засадами, та впровадженням у практику освітньої діяльності загальноосвітніх навчальних закладів системи методів формування громадянської відповідальності учнів у трудовому навчанні. Результати дослідження можуть бути використані при укладанні освітніх програм, навчально-методичної літератури з трудового навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.
Опис
The article deals with the issues of creation of universal scientific and effective system of formation of civil responsibility of students in labor training. The purpose of the research is to reveal the essence, content, structure and conceptual foundations of forming the social responsibility of the students in the labor training on the basis of a comprehensive scientific analysis. The content of the key concepts of the study of "formation", "responsibility", "citizenship", "civil responsibility" as the leading components of the phenomenon of "formation of civil responsibility" is analyzed. The latter refers to a long period of ontogeny, due to the integrative requirements and peculiarities of expression at the optimal level of the following components of the vital activity of the person: the socially active life position; autonomy, perseverance, introspection, self-control and self-organization in public relations; fulfillment of civic norms and values; honesty, conscience, duty; willingness to be responsible for one's own actions; appropriation of norms and principles of public morality; national and planetary consciousness. Conceptual approaches to the formation of civic responsibility of pupils of 5-9 grades are scientifically substantiated on the basis of their effectiveness for explaining and forecasting the ways of forming its components: the concept of education in socially important activities of A. Makarenko; the concept of moral and spiritual value orientation of education of citizenship of V. Sukhomlinsky; psychodynamic theory of personality of Freud; humanistic direction in A. Maslow's theory of personality; behavioral theory of personality of J. Watson and B. Skinner; activity theory of personality O. Leontiev, A. Brushlinsky. The scientific novelty of the proposed conceptual approach to the formation of civic responsibility among students is to explain and predict this process by identifying and integrating valuable principles and approaches in proven, and sometimes structural, concepts of personality development. The practical significance of the study is determined by the possibility of developing, on a substantiated conceptual basis, and the introduction into practice of educational activity of general educational institutions of the system of methods of formation of civil responsibility of students in labor training. The results of the study can be used in the preparation of educational programs, educational-methodical literature on labor education in general educational institutions.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Гриценко Л. Зміст, структура та концептуальні засади формування громадянської відповідальності учнів у трудовому навчанні / Лариса Гриценко, Ірина Крицька, Андрій Цина // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 146–154.
Зібрання