Методика формування педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва засобами духовної музики: аналіз результатів педагогічного експерименту

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті досліджується проблема формування педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва засобами духовної музики. Встановлено, що на сучасному етапі розвитку вищої освіти в Україні педагоги мають можливість активно впроваджувати новітні методики формування педагогічної культури, що ґрунтуються на використанні духовної музики у освітньому процесі. Автором визначено методи формування педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва засобами духовної музики: навчальні (пояснювально-ілюстративні, проблемно-пошукові, аналітико-інтерпретативні, модельні, імпресивні, художньо-концептуального синтезу, емоційно-почуттєвого узагальнення, художньо-асоціативний, проблемно-пошукові, сприймання, емоційного впливу, колективного обговорення, творчої роботи) та виховні (стимулювання творчої діяльності, розповідь, бесіда, диспут, дискусія, метод прикладу, прослуховування і обговорення музичних творів, створення спеціальних творчих ситуацій, творчі вправи, привчання, доручення, створення спеціальних творчих ситуацій з акцентуванням культуропедагогічного змісту тощо), що дозволяють підсилити процес формування педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва. Визначено критерії педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва, що узгоджуються з компонентами досліджуваного феномену (емоційно-мотиваційний, когнітивно-аксіологічний, морально-світоглядний, діяльнісно-творчий). На основі виокремлених критеріїв та прояву їх показників визначаються рівні (трансформаційний, імітаційний, ресурсний, початковий) педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва. Описано етапи дослідно-експериментальної роботи з упровадження методики формування педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва засобами духовної музики, яка відбувалась у три етапи: адаптаційний, пізнавально-коригувальний, акмеологічний. Подано результати ефективності експериментальної роботи, що доводять позитивний ефект упровадження в освітній процес визначеної методики формування педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва засобами духовної музики.
Опис
The article explores the problem of forming pedagogical culture of future teachers of musical art by means of spiritual music. It is established that at the present stage of development of higher education in Ukraine, teachers have the opportunity to actively introduce the latest methods of formation of pedagogical culture, based on the use of spiritual music in the educational process. The author defines the methods of formation of pedagogical culture of future teachers of music art by means of spiritual music: explanatory-illustrative, problem-search, analytical-interpretative, model, synthesis, artistic perception, emotional impact, group discussion, creative work, stimulating creative activity, storytelling, conversation, debate, discussion, example method, listening and discussing musical works, creation of special creative situations, creative exercises, training, assignments, creation of special creative situations with emphasis on cultural pedagogical content, etc., which allow to strengthen the process of formation of pedagogical culture of future teachers of music art. The article defines the criteria of pedagogical culture of future teachers of music art, which are consistent with the components of the phenomenon under study (emotional-motivational, cognitive-axiological, moral-philosophical, activity-creative). The levels (transformational, imitative, resource, initial) of pedagogical culture of future teachers of music art are determined on the basis of selected criteria and manifestation of their indicators. The stages of experimental and experimental work on the introduction of the method of formation of pedagogical culture of future teachers of music by means of spiritual music, which took place in three stages are described: adaptation, cognitive-correcting, acmeological. The results of the effectiveness of the experimental work, which prove the positive effect of the introduction in the educational process of a certain methodology for the formation of pedagogical culture of future teachers of music by means of spiritual music, are presented.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Смаковський Ю. Методика формування педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва засобами духовної музики: аналіз результатів педагогічного експерименту / Юрій Смаковський // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип.1. – С. 417-425.
Зібрання