Лінгвістика тексту : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Мета та предмет курсу: Сучасне гуманітарне мислення характеризується посиленою увагою до ролі мови у формуванні культурно-семіотичного компонента суспільної свідомості у процесі комунікативної взаємодії і – відповідно – розширенням сфери лінгвістичних досліджень, що сьогодні змістилися зі структурного опису мови на аналіз того культурно-історичного контексту, в якому мова функціонує. У наш час, на жаль, вивчення мови у вузі і школі все ще характеризується системно-структурною орієнтацією і завершується, як правило, розділом синтаксису. Сучасна наукова парадигма пред’являє нові вимоги до викладання мови. Введення курсу “Лінгвістика тексту” відповідає вказаним вимогам і є надзвичайно необхідним для філологічної освіти. Ця дисципліна реалізує принцип узагальнення й поєднання раніше набутих знань, умінь і навичок лінгвістичного та літературознавчого циклів, а також філософії, логіки, культурології, психології тощо. Предметом вивчення навчальної дисципліни є текст; аналіз тексту, покликаний віднаходити та описувати систему його категорій, визначати своєрідні мовні складники змісту та форми, висвітлювати різновиди зв’язків між окремими частинами та усталеними правилами вираження й експлікації цих зв’язків тощо. Метою викладання навчальної дисципліни “Лінгвістика тексту” є дослідження загальних закономірностей породження, структурного формування та функціонування тексту (дискурсу) в сучасному комунікативному середовищі. Основні завдання вивчення дисципліни “Лінгвістика тексту”: ‒ визначити теоретичні та методологічні основи дослідження тексту й дискурсу із врахуванням сучасних здобутків світової лінгвістики та суміжних з нею наук; ‒ з’ясувати природу та архітектоніку тексту, виділити основні композиційні, жанрово-стилістичні, семантико-прагматичні та формально-структурні текстово-дискурсивні категорії; ‒ розкрити механізми породження та функціонування різних типів текстів; ‒ оволодіти всіма методами аналізу різних типів тексту.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Павлик Н. В. Лінгвістика тексту : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік. - Запоріжжя : БДПУ, 2023. - 10 с.