Образ моря в романі Айріс Мердок “Єдиноріг”

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Статтю присвячено специфіці образу моря в романі А. Мердок «Єдиноріг». Здійснено огляд попередніх досліджень твору (Ю. Локшиної, А. Матійчак, С. Павличко й І. Тулякової), на основі якого виявлено, що цей образ не становив окремого предмету вивчення, що надає актуальності темі нашої розвідки. Мета статті – визначити особливості образу моря в романі «Єдиноріг», з’ясувавши його зв’язки з головними героями і провідними мотивами, а також його співвідношення з міфологічними уявленнями про водну стихію. У розвідці акцентовано, що образ моря як елемент готичних пейзажів акумулює амбівалентну семантику, суголосну міфопоетичним текстам. Наголошено, що образ моря корелює з багатьма персонажами роману, оприявнюючи в цих зв’язках різні конотації. Зазначено, що найчіткіше окресленою у творі А. Мердок є його взаємодія з головною героїнею – Меріан Тейлор, через сприймання якої він переважно артикулюється читачеві. Така його кореляція з жіночим персонажем видається закономірною з огляду на гендерну співвіднесеність із водною стихією, притаманну міфологічній картині світу. Схарактеризовано специфіку візуалізації образу моря, що полягає у використанні багатої палітри відтінків для відображення його полісемантичності, контроверсійності й динамічного характеру. Окреслено персоніфікацію цього образу, його містичну і демонічну природу та кореляцію з мотивом смерті, що генерує трагічний модус твору, підсилений поетичним інтертекстом – віршем Поля Валері «Морське кладовище». Зроблено висновок про те, що полівалентний образ моря в романі А. Мердок «Єдиноріг» через зв’язки з жіночими і чоловічими персонажами, а також із мотивом смерті оприявнює амбівалентну семантику, в якій домінує здатність до руйнування і знищення. Згадані акценти споріднюють його з міфологічними уявленнями про цю стихію, атрибутами якої є хаос, ворожість і небезпека. Образ моря в «Єдинорогу» витримано в традиціях готичного роману з характерними похмурими пейзажами, на тлі яких відбуваються загадкові й таємничі події.
Опис
The paper examines the special features of the sea motif in I. Murdoch’s novel “The Unicorn”. It looks at the previous studies on this work (by Yu. Lokshyna, A. Matiichak, S. Pavlychko and I. Tuliakova), which show that this motif has not been a subject of thorough research, that makes the theme of the paper topical. The purpose of the study is to determine the peculiarities of the sea motif in the novel “The Unicorn”, identifying its relations with the main characters and major motifs, and also its correlation with mythological ideas about water. The paper highlights that the sea motif as an element of gothic landscapes accumulates ambivalent semantics, characteristic of mythopoetic texts. It stresses that the sea motif correlates with many characters of the novel, demonstrating different connotations in these relations. The study underlines that its interaction with the main character Marian Taylor is outlined most vividly. It is articulated to readers in this personage’s reflections. Such correlation with the female character seems logical since there is a gender reference to water, inherent to a mythological picture of the world. The paper characterizes the specific features of visualization of the sea motif consisting in the use of a wide range of colors to depict its controversial and dynamic nature. It outlines personification of this motif and correlation with the motif of death that generates tragic modus of the literary work, accentuated with a poetic intertext – Paul’s Valery poem “The Graveyard by the Sea”. The analysis made it possible to draw a conclusion that the polyvalent sea motif realizes ambivalent semantics through the relations with the female and male characters and also with the motif of death. These accents connect it with mythological ideas about this primordial element, whose attributes are chaos, hostility and danger. The sea motif in “The Unicorn” evolves in the traditions of a gothic novel with immanent gloomy landscapes which serve as a background of mysterious and enigmatic events.
Ключові слова
Образ моря, готичний роман, міфологічні уявлення, мотив смерті, трагічний модус
Бібліографічний опис
Бокшань Г. Образ моря в романі Айріс Мердок “Єдиноріг” / Галина Бокшань // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – Вип. 19. – С. 22–27.
Зібрання