Художні засоби у створенні образу наркомана в сучасній зарубіжній прозі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розкриваються художні засоби створення образу наркомана в сучасній зарубіжній прозі. Активізація уваги письменників до настільки цікавого та нетипового літературного героя вперше позначена в прозі зарубіжних класиків 20 століття – у творах М. Булгакова «Морфій», романах М. Агєєва «Роман з кокаїном» і Ч. Айтматова «Плаха». У досліджуваній сучасній зарубіжній прозі образ наркомана багатоскладовий, він поєднує в собі всебічне зображення героя: його психо-поведінкових та морально-етичних характеристик, соціального статусу, фінансового добробуту і, безумовно, є відбитком ставлення самого автора до проблеми наркозалежності. У романах «Generation П”» В. Пєлєвіна та «Замыслы» С. Філіпєнко автори фокусують увагу на передісторії головних героїв, деяких подіях та відомостях з їхнього життя. Створюючи образ наркомана, В. Пєлєвін відзначає політичні та соціальні зміни, що відбувалися в період «пострадянських часів», які певним чином позначилися на майбутній долі Вавілєна. У цей час відбувається пошук героєм свого «професійного шляху». Важливу роль в розкритті образу наркомана відіграють інші персонажі твору – рекламними, шоу-мени та представники кримінального світу, які зіставляються з образом Татарського та доповнюють його в системі образів твору – спільна робота та відпочинок, а також сукупні шкідливі звички, такі як вживання наркотиків. Подібним до соціального світу Вавілєна є оточення головного героя роману «Замыслы» – сценариста Саші Філіпєнко. Його колеги – це представники шоу-бізнесу, для яких зловживання наркотичними речовинами не є чимось порочним. За сюжетом роману дитинство головного героя було складним, він був німим свідком фізичних образ, які доводилося терпіти його матері від батька. Саша Філіпєнко автор, як і Віктор Пєлєвін акцентує увагу на передісторії головного героя, наштовхуючи читача на думку, що оточення людини має неабиякий вплив на поведінку, вподобання або шкідливі звички самої особи. У романі «Чума» образ наркомана Юрка створений Олександром Меліховим за допомогою внутрішніх монологів та діалогів персонажів. У центрі уваги лихо родини, яку в суспільстві прийнято вважати соціально-благополучною, але, не зважаючи на фінансовий добробут, в інтелігентних батьків син стає наркозалежною людиною. Натомість соціально благополучній родині протиставлена сім’я наркоманів із роману І. Герасимова, яка належить до іншого, низького прошарку суспільства та має фінансові труднощі. Світ шоу-бізнесу, до якого належать персонажі романів Бена Елтона та Фредеріка Бегбедера можна ідентифікувати як спокусу, негативний фактор впливу на поведінку людини, зумовлений небажанням відмовитися від наркотиків, бо їх вживають всі навколо. Герої творів та їхнє соціальне оточення – це «світ обраних», для яких наркотичні засоби не заборона, й, навіть атрибут «навколозоряного життя», щось буденне та навіть романтичне. Перспективним передбачається подальше різностороннє дослідження репрезентацій образу наркомана у сучасній вітчизняній прозі.
Опис
The article reveals the artistic means of creating an image of a drug addict in contemporary foreign prose. The activization of the attention of writers to such an interesting and untypical literary hero was first mentioned in the prose of foreign classics of the 20th century – in the works of M. Bulgakov «Morphine», novels by M. Ageev «Novel with Cocaine» and Ch. Aitmatov «The scaffold». The image of a drug addicts is multi-component in the current contemporary foreign prose; it combines the comprehensive representation of the hero: his psycho-behavioral and moral-ethical characteristics, social status, financial well-being and reflects the attitude of the author himself towards the problem of drug addiction. In the novels «Generation П» of V. Pelevin and «Plans» of S. Filipenko the authors focus on the background of the main characters, some events and information about their lives. In creating the image of a drug-addict, V. Pelevin notes the political and social changes, that took place during the post-Soviet times, which somehow affected the future of hero’s destiny. At this time Vavilen looking of his professional path. Other characters in the work – advertising, showmen’s and representatives of the criminal word, which are matched with the image of Vavilen and complement it of the image in the system of novel – play a common job and recreation, as well as aggregate bad habits such as drug use, plays an important role in revealing the image of a drug addict. The environs of the protagonist of the novel «Plans» – the scriptwriter Sasha Filipenko are similar to the social life of Vavilen. His colleagues are representatives of the show business, for whom drug abuse is not something vicious. Sasha Filipenko author, like Victor Pelevin focuses on the background of the protagonist, pushing the reader to believe that the environment of a person has a significant impact on the behavior, preferences or bad habits of the person himself. In the novel «Рlague» the image of the drug addict Yurka was created by Melikhov with the help of internal monologues and dialogues of the characters. In the center of attention is the family, which in society is considered socially safe, but despite the financial well-being, the intelligent parents has the son, which becomes an addicted person. Instead, a family of drug addicts is opposed to a socially prosperous family from the novel by I. Gerasimov, which belongs to another, a low stratum of society and has financial difficulties. The world of show business, which includes the characters of the novels of Ben Elton and Frederick Begbeder, we identified as a temptation, a negative factor affecting human behavior, due to the reluctance to give up drugs, because they are used all around. Heroes of novels an their social environment belong to the «world of chosen», narcotic drugs are not a ban for them, and even the attribute of «circular life», something everyday and even romantic. The prospect foresees a further multidisciplinary study of representations of the image of a drug addict in contemporary Ukrainian prose.
Ключові слова
Сучасна проза, наркозалежність, образ наркомана, художні засоби, жаргонна лексика, аспект наркоманії
Бібліографічний опис
Сотова C. Художні засоби у створенні образу наркомана в сучасній зарубіжній прозі / Світлана Сотова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – Вип. 19. – С. 122–130.
Зібрання