До проблеми методики проведення інтегрованих уроків літературного читання на основі використання інформаційних технологій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Статтю присвячено з’ясуванню проблеми методики проведення інтегрованих уроків з літературного читання з широким залученням інформаційних технологій у початковій школі. У публікації подано аналіз проведеного серед учнів четвертих класів анкетування, бесід з учителями з метою виявлення стану розв’язання цієї методичної проблеми в сучасній практиці. Результати дослідження засвідчили, що вчителі початкової школи рідко вдаються до запровадження інтегрованих уроків, посилаючись на недостатнє методичне розроблення цієї проблеми в методиці початкового навчання, а також на відсутність методичних посібників, де були б представлені зразки інтегрованих уроків для учнів 3-4 класів з використанням елементів літературного читання й природознавства, усної народної творчості, образотворчого мистецтва, трудового виховання, математики тощо. Оскільки існують лише матеріали до інтегрованих уроків для учнів 1-2 класів, це і спонукало автора до вивчення цієї проблеми і розробки практичних рекомендацій щодо організації й методики проведення інтегрованих уроків у 3-4 класах. Представлено фрагменти уроків, де можна використати інформаційні комп’ютерні технології, а також методичну розробку інтегрованого уроку для учнів третього класу з елементами використання міжпредметних зв’язків літературного читання, рідної мови, природознавства тощо. У рамках запропонованого уроку акцентується увага на інтеграції елементів уроків насамперед з літературного читання і мови, зокрема розвитку зв’язного мовлення, оскільки процес побудови усних і письмових висловлювань учнів природньо взаємопов’язані і сприяють розвитку в учнів логічного мислення, культури мовлення, творчого використання мовних виражальних засобів, точності думки. Крім цього, пропонується використання навчального матеріалу з літературного читання і природознавства про прихід весни, появі перших її ознак, пов’язаних зі спостереженням дітей за природніми явищами та знаннями, одержаними на уроках природознавства.
Опис
The article focuses on the methodology problem of the integrated lessons of Literary Reading based on the Information Technologies in primary school. The study analyzes the questionnaire conducted among the 4th grade students, and conversations with teachers to identify the status of solving this methodological problem in current practice. The results of the study show that primary school teachers apply the integrated lessons rather rarely due to the lack of methodological development of this problem in primary education methodology and the lack of methodological textbooks providing models of the integrated lessons for the 3d-4th grade students applying the elements of Literary Reading and Natural Sciences, Folk Art, Fine Arts, Labour Education, Mathematics, etc. Since there are materials for the integrated lessons for the 1st-2nd grade students, the author was encouraged to study this problem and develop practical recommendations for the organization and methodology of conducting the integrated lessons in 3d-4th grades. The study presents lesson samples for the Information Technologies to be used, the methodological development of the integrated lesson for the 3d grade students using interdisciplinary approach of Literary Reading, Native Language and Natural Sciences, etc. Within the framework of the offered lesson, the attention is focused on the integration of lesson elements primarily of Literary Reading and Language, in particular, the development of communicative speech, since the processes of constructing oral and written utterances are naturally interrelated and promote the development of logic thinking, speech culture, creative use of language means, precision of thought. Besides, learning materials in Literary Reading and Natural Sciences are offered to involve the advent of spring, the emergence of its first features related to the students’ observation of natural phenomena and knowledge gained at Natural Sciences lessons. The article is intended for primary school teachers, postgraduate students, undergraduate students and Master’s Degree students of the specialty “Primary education.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Яцина С. До проблеми методики проведення інтегрованих уроків літературного читання на основі використання інформаційних технологій / Світлана Яцина // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип.1. – С. 123-131.
Зібрання