Практичні аспекти діагностики емоційного інтелекту дітей дошкільного віку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розглянуто проблему діагностики емоційного інтелекту дитини дошкільного віку. Проаналізовано психолого-педагогічну літературу з обраної теми, висвітлено наукові здобутки вітчизняних та зарубіжних авторів. На основі цього аналізу виявлено, що всі наявні на сучасному етапі діагностичні методики можна поділити на дві групи (відповідно до двох моделей розуміння емоційного інтелекту як поняття). Також надано перелік методик з діагностики емоційного інтелекту. Виділено головні критерії, за якими зроблено вибір саме цих методик. Мета роботи – розкрити проблему практичного застосування сучасних методик діагностики емоційного інтелекту відносно дітей дошкільного віку, систематизувати й об’єднати їх. У статті оглянуто труднощі, які виникли у дослідників при використанні тих чи інших методик. На основі проаналізованої психолого-педагогічної літератури виділено 4 ключових компетентності дитини в царині емоцій, які вона має опанувати в період дошкільного дитинства. Науковою новизною статті можна вважати спробу охопити більшість сучасних діагностичних методик емоційного інтелекту (як зарубіжних, так і вітчизняних) і зробити вибірку з урахуванням окреслених критеріїв їх практичного використання, та враховуючи особливості дошкільного віку й умов закладу дошкільної освіти в Україні. У статті поряд із поодинокими методиками, що дають змогу проаналізувати якусь одну компетентність, представлено комплекси методик для опрацювання одразу декількох компетентностей емоційної сфери дитини. Здійснено порівняльний аналіз представлених методик з огляду на охоплення ними кожної із чотирьох вказаних компетентностей. Зроблено висновок щодо ефективності роботи із вказаним діагностичним інструментарієм. Надано практичні рекомендації щодо подальшого просування в цьому напрямку. Окреслено напрямки подальших досліджень з вказаної тематики.
Опис
The article deals with the problem of diagnostics of emotional intelligence of a child of preschool age. Psychological and pedagogical literature on the selected topic is analyzed, scientific achievements of domestic and foreign authors are covered. On the basis of this analysis it is revealed that all diagnostic methods available at the present stage can be divided into two groups (according to two models of understanding emotional intelligence as a concept). A list of techniques for diagnosing emotional intelligence is also provided. The main criteria by which these methods are chosen are highlighted. The purpose of the work is to reveal the problem of practical application of modern methods of diagnostics of emotional intelligence in relation to preschool children, to systematize and integrate these techniques. The difficulties encountered by the researchers in the use of various methods are examined. On the basis of the analyzed psychological and pedagogical literature, 4 key competences of the child in the sphere of emotions, which she should master during the preschool childhood, are allocated. The scientific novelty of the article can be considered an attempt to cover most modern diagnostic techniques of emotional intelligence (both foreign and domestic authors) and make a sample taking into account the outlined criteria for their practical use, and taking into account the peculiarities of preschool age and conditions of preschool education in Ukraine. In addition to single techniques that allow you to analyze a single competence, the article presents a set of techniques for processing several competencies of a child's emotional reasoning. A comparative analysis of the presented methods was carried out in view of their coverage of each of this four competencies. The conclusion is made regarding the efficiency of work with the specified diagnostic tools. Practical recommendations are given for further progress in this direction. The directions of further researches on the mentioned topic are outlined.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Волік Н. Практичні аспекти діагностики емоційного інтелекту дітей дошкільного віку / Наталія Волік // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 2. – С. 138–148.
Зібрання