Міждисциплінарна інтеграція як умова формування міжкультурної компетентності в майбутніх фахівців морської галузі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Міждисциплінарний підхід в освітньому просторі має значну кількість переваг, які зумовлюють необхідність його застосування в морських закладах вищої освіти під час вивчення дисципліни «Англійська мова (за професійним спрямуванням)». У статті проаналізовано можливості впровадження міждисциплінарної інтеграції як важливої дидактичної умови формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців морської галузі. Акцентовано увагу, що це послідовний процес зміни особистості в процесі опанування комплексу дисциплін, спрямований на розвиток здатностей пізнавати, описувати, оцінювати, перетворювати навколишню дійсність, ефективно спілкуватися засобами іноземної мови в іншомовній дискусійній діяльності. У роботі описано реалізацію принципів професійної спрямованості, наочності, соціокультурної та міжкультурної взаємодій у межах міждисциплінарного підходу.
Опис
The interdisciplinary approach in the educational space has a considerable number of advantages that make it necessary to apply it in maritime institutions of higher education when studying the discipline "English (professional)". Possibilities of introduction of interdisciplinary integration as an important didactic condition of formation of intercultural competence of future maritime industry specialists are analyzed in the article. It is emphasized that the formation of future sailors is a consistent process of personality change in the process of mastering a complex of disciplines, aimed at developing the ability to know, describe, evaluate, transform the surrounding reality, effectively communicate with foreign language in foreign discussion activities. The article describes the implementation of the principles of professional orientation, clarity, socio-cultural and intercultural interactions within an interdisciplinary approach.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Тіщенко О. Міждисциплінарна інтеграція як умова формування міжкультурної компетентності в майбутніх фахівців морської галузі / Олена Тіщенко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип.1. – С. 452-459.
Зібрання