Суицидальный литературный сюжет: дискуссии вокруг тематического метода

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті йдеться про те, що феномен самогубства існував за всіх часів і продовжує існувати на сьогодні. Проблема суїциду знаходиться в полі зору філософів, психологів, медиків і соціологів. Художня література також не є винятком, суїцидальна тематика знайшла своє відображення в художніх текстах. Суїцидальні сюжети, тобто літературні сюжети, які включають в себе сцени самогубства, суїцидальні думки, наміри і поведінку героїв, мають місце в найдавніших літературних джерелах. Одним з перших творів давнини, які зачіпають проблему суїциду, є фрагмент з єгипетського папірусу під назвою «Бесіда розчарованого зі своєю душею» (XXII – XXI ст. До н.е.). В Європі це твір мав особливу інтерпретацію і розглядалося як апологія «добровільного відходу з життя», «як образ переваги осмислення відмови від земного життя і її вад». Висвітлюючи тему самогубства в художній літературі, не можна не згадати про «Божественну комедію» Данте Аліг'єрі. Цей твір був написаний на початку XIV століття і є безсмертним пам'ятником світової культури, що втілив в поетичній формі уявлення про самогубство одного з великих християнських вероучителей Фоми Аквінського. На особливу увагу заслуговує суїцидальний літературний сюжет, в якому Лукреція, обезчещенна Секстом Тарквінієм, розповідає про все чоловікові і батькові, а потім вбиває себе ножем. Ця подія мала історичні наслідки та призвела до повалення влади в Римі. Довгий час в римській історії Лукреція користувалася повагою і шаною. Самогубство Лукреції відображено і в літературі. Так, У. Шекспір в 1593 написав поему «Лукреція», де головна героїня, бажаючи уникнути ганьби, здійснює суїцид. Як бачимо, в свідомості людини самогубство поступово стало атрибутом вільної і незалежної людини. Антична традиція, а також і саме життя давали підказки до створення суїцидальних літературних сюжетів, і найбільш популярним в цьому плані став жанр трагедії. Драматурги вводили суїцидальні сюжети для того, щоб відобразити настрій трагізму, розчарування, розгубленість, а також дезорієнтацію людини свого часу.
Опис
The phenomenon of suicide existed at all times and continues to exist at the present time. The problem of suicide is in the field of vision of philosophers, psychologists, physicians and sociologists. Literature is also not exception; suicidal themes are reflected in literary texts. Suicidal plot, that is, literary plots, which include suicidal scenes, suicidal thoughts, intentions and character’s behavior, can be found in the most ancient literary sources. One of the first works of antiquity, touching upon the problem of suicide, is a fragment from the Egyptian papyrus called "Conversation of the disappointed with his soul". In Europe, this work had a special interpretation and it was considered as an apology for “voluntary retirement”, “as an image of the superiority of understanding the rejection from the earthly life and its vices”. Speaking about the theme of suicide in literature we can’t help mentioning about the “Divine Comedy” by Dante Alighieri. This work was written at the beginning of the XIV century and now it is an immortal monument of world culture, embodied in a poetic form the idea of suicide of one of the great Christian religious teachers Thomas Aquinas. The special attention is paid to suicidal literary plot in which Lucretia, desecrated by Sextus Tarquinius, tells her husband and father about everything, and then kills herself with a knife. This event had historical consequences and led to the overthrow of power in Rome. For a long time in the Roman history Lucretia enjoyed respect and honor. Lucretia's suicide is also reflected in the literature. So, W. Shakespeare in 1593 wrote the poem "Lucretia", where the main hero, wanting to avoid shame, committed suicide. So we have come to the conclusion that in the mind of man suicide gradually became an attribute of free and independent person. The ancient tradition, as well as life itself, gave clues to creation of suicidal literary plots, and the tragedy genre has became the most popular in this regard. Playwrights inspired suicidal scenes in order to reflect the mood of tragedy, disappointment, confusion, as well as the disorientation of man of his time.
Ключові слова
Самогубство, суїцидальний літературний сюжет, трагедия, художня література, художні тексти
Бібліографічний опис
Панова Н. Суицидальный литературный сюжет: дискуссии вокруг тематического метода / Наталья Панова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – Вип. 18. – С. 39–48.
Зібрання