Кафедра української мови та славістики

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 74
 • Документ
  Вступ до мовознавства : силабус навчальної дисципліни для здобувачів спеціальності 014 Середня освіта на 2023-2024 навчальний рік
  (БДПУ, 2023) Вусик, Ганна Леонідівна
  Метою курсу «Вступ до мовознавства» є опанування лінгвістичної теоретичної бази, набуття студентами знань щодо основних загальнолінгвістичних проблем, формування цілісних уявлень про лінгвальну діяльність, мову і мовлення. «Вступ до мовознавства» – пропедевтичний курс в системі мовної підготовки студентів філологічних факультетів, який допомагає студентам опанувати основні поняття і методи науки про мову, отримати уявлення про мовознавство як систему наукового знання про мову в складі філології та передбачає розгляд методології мовознавства як гуманітарної науки, основних напрямів і перспектив фундаментальних і прикладних досліджень мови. Зміст дисципліни охоплює розгляд: 1) місця мовознавства в системі філологічних дисциплін; 2) предмета мовознавчого дослідження; 3) методології мовознавства; 4) теорії наукового і практичного застосування науки про мову.
 • Документ
  Культура української мови : силабус навчальної дисципліни для здобувачів спеціальності 014.04 Середня освіта (математика), 014.08 Середня освіта (фізика), 014.09 Середня освіта (інформатика), 014.10 Середня освіта (трудове навчання та технології), 015.33 Професійна освіта (енергетика, електротехніка та електромеханіка), 015.39 Професійна освіта (цифрові технології) на 2023-2024 навчальний рік
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2023) Сопіна, Ольга Анатоліївна
  Курс культури української мови призначений для здобувачів вищої освітипершого року навчання. Як частина навчальної освітньої програми цей курс спрямований на формування та розвиток у майбутнього фахівця як в учасника професійного спілкування комплексної комунікативної компетенції, а саме: сукупність знань, умінь, здібностей, ініціатив особистості, необхідних для встановлення міжособистісного контакту в соціально-культурній та професійній сферах і ситуаціях людської діяльності. Метою викладання навчальної дисципліни «Культура української мови» – дати знання здобувачам вищої освіти про норми літературної мови, види спілкування, його принципи і правила, етичні норми спілкування, основи мистецтва мови, а також труднощі застосування мовних норм і проблеми сучасного стану мовної культури суспільства; виробити у здобувачів вищої освіти навички з культури української мови, удосконалити й систематизувати мовну освіту майбутніх учителів, підвищити рівень їх лінгвістичної компетенції, сприяти формуванню висококультурного національно-мовного рівня фахівця. Основними завданнями вивчення дисципліни «Культура української мови» є закріплення і вдосконалення навичок володіння нормами української літературної мови; формування комунікативної компетентності фахівця; розвиток мовленнєвої майстерності; підвищення культури розмовної мови.
 • Документ
  Динаміка морфологічних змін : силабус навчальної дисципліни для здобувачів спеціальності 035 Філологія на 2023-2024 навчальний рік
  (БДПУ, 2023) Юносова, Валентина Олександрівна
  Метою викладання навчальної дисципліни «Динаміка морфологічних змін» є дати магістрантам глибокі наукові знання про формування морфологічних норм української літературної мови з урахуванням найновіших досягнень вітчизняного мовознавства. Основними завданнями вивчення дисципліни «Актуальні проблеми граматики української мови» є: - ознайомити магістрантів із мовними нормами та проблемами їх кодифікації; домогтися глибокого усвідомлення шляхів та особливостей формування морфологічних норм; - формувати вміння аналізувати мовні явища на морфологічному рівні; - виробити практичні навички виділення у словоформах нових граматичних ознак, вміння їх інвентаризувати, пояснювати історичні причини цих явищ.
 • Документ
  Сучасна російська мова (синтаксис простого речення) : силабус навчальної дисципліни для спеціальності 014 Середня освіта (мова і література (російська)). Англійська мова на 2023-2024 навчальний рік
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2023) Сопіна, Олена Анатоліївна
  Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасна російська мова (синтаксис простого речення)» - ознайомити здобувачів вищої освіти з теоретичними основами простого синтаксису російської мови та виробити в них уміння і навички синтаксичного аналізу мовних одиниць. Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасна російська мова (синтаксис простого речення)» є: 1) надати здобувачу вищої освіти наукові знання про сучасну систему російської літературної мови з розділів «Синтаксис простого речення», «Пунктуація»; 2) навчити ЗВО володіти формами усної та писемної літературної мови, вміти оцінювати мовленнєві та стилістичні факти у відповідності з граматичними нормами; 3) підготувати ЗВО до діяльності вчителя в закладах освіти. Обов’язковою складовою частиною навчального процесу є самостійне опрацювання відповідної наукової та спеціальної літератури, спрямованої на розвиток навичок науково-дослідницької роботи в області синтаксису та пунктуації. Передбачено самостійну роботу з підручниками, посібниками, термінологічними та іншими видами словників, навчальною та довідковою літературою.
 • Документ
  Сучасна російська мова (синтаксис складного речення) : силабус навчальної дисципліни для здобувачів спеціальності 014 Середня освіта (мова і література (російська)). Англійська мова на 2023-2024 навчальний рік
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2023) Сопіна, Олена Анатоліївна
  Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасна російська мова (синтаксис складного речення)» - ознайомити здобувачів вищої освіти з теоретичними основами синтаксису складного речення російської мови та виробити в них уміння і навички синтаксичного аналізу складних речень, абзаців, періодів, надфразних єдностей як синтаксичних конструкцій. Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасна російська мова (синтаксис складного речення)» є: 1) надати здобувачу вищої освіти наукові знання про сучасну систему російської літературної мови з розділів «Синтаксис складного речення», «Пунктуація»; 2) навчити ЗВО володіти формами усної та писемної літературної мови, вміти оцінювати мовленнєві та стилістичні факти у відповідності з граматичними нормами; 3) підготувати ЗВО до діяльності вчителя в закладах освіти. Обов’язковою складовою частиною навчального процесу є самостійне опрацювання відповідної наукової та спеціальної літератури, спрямованої на розвиток навичок науково-дослідницької роботи в області синтаксису та пунктуації. Передбачено самостійну роботу з підручниками, посібниками, термінологічними та іншими видами словників, навчальною та довідковою літературою.