Кафедра комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 33
 • Документ
  Цифрові технології в дистанційному навчанні : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік для здобувачів вищої освіти третього рівня (ОС доктор філософії) за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки
  (БДПУ, 2024) Алєксєєва, Ганна Миколаївна
  Мета дисципліни полягає в сприянні розвитку цифрової компетентності студентів через удосконалення й набуття умінь та навичок впевненого, критичного та відповідального використання та взаємодії з цифровими технологіями для освіти, роботи та участі у сучасному інформаційному суспільстві; побудові індивідуальної траєкторії розвитку цифрової компетентності здобувачів освіти. Досягнення зазначеної мети передбачає розв’язання наступних завдань: - формування культури сприймання сучасного цифрового медіаконтенту, його аналізу й усвідомленої орієнтації в інформаційних потоках, критичного оцінювання достовірності та надійність джерел даних, інформації та цифрового контенту; - формування системи понять, що відображає сутність, завдання, основні характеристики, стан розвитку та напрями використання цифрових технологій в освіти, особливості використання в освітній галузі цифрових технологій колективної комунікації; - формування у студентів позитивного ставлення до використання цифрових технологій у професійній діяльності; - ознайомлення студентів із засобами створення та редагування цифрового контенту у різних форматах, самовираження цифровими засобами; створення спільного цифрового середовища; а також отримання навичок та уявлень, необхідних для використання цифрових технологій та колективної комунікації у мережі Інтернет; - ознайомлення студентів із засобами створення та використання систем електронного тестування та аналітики в освітньому процесі; - ознайомлення з основами педагогічного дизайну та можливостями доповненої та віртуальної реальностей, гейміфікації в освіті. Відповідно до освітньої програми, вивчення дисципліни сприяє формуванню для здобувачів ступеня вищої освіти: доктор філософії / Doctor Philosophy (Ph.D) таких компетентностей: 1. загальні компетентності: ЗК 4. Здатність застосовувати сучасні інформаційні, комунікаційні та цифрові технології в освітній та дослідницько-інноваційній діяльності (інформаційна компетентність); 2. фахові компетентності: ФК 2. Здатність застосовувати сучасні цифрові технології, бази даних та інші електронні ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення в освітній та науковій діяльності галузі професійної освіти за спеціалізаціями (технологічна компетентність).
 • Документ
  Силабус навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні технології» Середня освіта (трудове навчання та технології) (сокр)
  (БДПУ, 2024) Алєксєєва, Ганна Миколаївна
  Предмет курсу: теоретико-практичні аспекти застосування сучасних інформаційних технологій в трудовому навчанні та технології. Мета дисципліни: Формування у студентів сучасних інформаційних компетенцій, які дозволять їм ефективно інтегрувати новітні технології в професійну діяльність в трудовому навчанні та технології. Завдання дисципліни: Теоретичне осмислення: Вивчити основні концепції, принципи та методи сучасних інформаційних технологій, їх призначення та можливості в трудовому навчанні та технології.  Практичний аспект: Освоєння практичних навичок роботи з сучасними інформаційними системами та програмами, які можуть бути застосовані в трудовому навчанні та технології.  Етика та безпека: Ознайомлення з етичними та правовими аспектами використання інформаційних технологій в освітньому процесі.  Інтеграція та інновації: Розробка проектів та методів інтеграції новітніх інформаційних технологій у процес навчання.  Аналіз та вибір: Навчити студентів критично аналізувати різноманітні інформаційні ресурси та вибирати найефективніші для своєї професійної діяльності.  Проходячи курс "СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ", студенти отримають знання та навички, необхідні для ефективної інтеграції сучасних технологій у професійну практику в трудовому навчанні та технології. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні набути таких компетентостей: Інтегральна компетентність (ІК) ІК.Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми загальної середньої та позашкільної освіти, що передбачає застосування теорій та методів освітніх наук і характеризується комплексністю та невизначеністю педагогічних умов організації освітнього процесу Загальні компетентності (ЗК) ЗК 7.Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості. Фахові компетентності спеціальності (ФК) ФК 8.Здатність до виявлення суперечностей, перенесення знань й умінь у нові ситуації, відмова від нав’язливих ідей, подолання інертності та надмірної критичності мислення, незалежність суджень. ФК 9.Здатність до оцінного судження, розвитку художньотворчих нахилів і здібностей, оволодіння дієвими знаннями з формотворення, колористики й орнаментики, методикою креативного пошуку, образною мовою пластичного мистецтва та технологіями художньої обробки матеріалів Та демонструвати такі результати навчання: ПР 10. Демонструвати знання теоретичних основ процесів навчання, виховання та розвитку особистості здобувачів загальної середньої та позашкільної освіти. ПР 19. Володіти основами професійної культури, здійснювати підготовку та редагування текстів професійного змісту державною мовою.
 • Документ
  Силабус навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні технології» Середня освіта (фізика та астрономія)
  (БДПУ, 2024) Алєксєєва, Ганна Миколаївна
  Предмет курсу: теоретико-практичні аспекти застосування сучасних інформаційних технологій в сфері фізики та астрономії Мета дисципліни: Формування у студентів сучасних інформаційних компетенцій, які дозволять їм ефективно інтегрувати новітні технології в професійну діяльність у сфері фізики та астрономії . Завдання дисципліни:  Теоретичне осмислення: Вивчити основні концепції, принципи та методи сучасних інформаційних технологій, їх призначення та можливості для сфери фізики та астрономії .  Практичний аспект: Освоєння практичних навичок роботи з сучасними інформаційними системами та програмами, які можуть бути застосовані в фізики та астрономії .  Етика та безпека: Ознайомлення з етичними та правовими аспектами використання інформаційних технологій в освітньому процесі.  Інтеграція та інновації: Розробка проектів та методів інтеграції новітніх інформаційних технологій у процес навчання.  Аналіз та вибір: Навчити студентів критично аналізувати різноманітні інформаційні ресурси та вибирати найефективніші для своєї професійної діяльності.  Проходячи курс "СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ", студенти отримають знання та навички, необхідні для ефективної інтеграції сучасних технологій у професійну практику в сфері фізики та астрономії . Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні набути таких компетентостей: Інтегральна компетентність (ІК) Здатність викладати фізику та астрономію у закладах освіти на рівні базової середньої освіти, розв’язувати складні спеціалізовані задачі у галузі середньої освіти, що передбачає застосування теоретичних знань і практичних умінь з наук предметної спеціальності, педагогіки, психології, теорії та методики навчання і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Загальні компетентності (ЗК) ЗК-4. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук, аналіз та обробку інформації з різних джерел, ефективно використовувати цифрові ресурси і технології в освітньому процесі. ЗК-6. Здатність до міжособистісної взаємодії та роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня. ЗК-9. Здатність зберігати особисте фізичне та психічне здоров’я, вести здоровий спосіб життя, керувати власними емоційними станами; конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу, використовувати різні види та форми рухової активності для відпочинку Спеціальні (фахові, предметні) компетентності ФК-3. Здатність формувати і розвивати ключові та предметні компетентності учнів засобами навчального предмету та інтегрованого навчання; формувати в них ціннісне ставлення, критичне мислення, розвивати мовно-комунікативні уміння й навички. Та демонструвати такі результати навчання: СРН-4. Застосовує сучасні цифрові ресурси та інформаційно-комунікаційні технології в самоосвітній та професійній діяльності. СРН-5. Виявляє навички міжособистісної взаємодії та роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня державною та іноземною мовами
 • Документ
  Силабус навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні технології» Середня освіта (Інформатика)
  (БДПУ, 2024) Алєксєєва, Ганна Миколаївна
  Предмет курсу: теоретико-практичні аспекти застосування сучасних інформаційних технологій в наукових дослідженнях та аналітиці. Мета дисципліни: Формування у студентів сучасних інформаційних компетенцій, які дозволять їм ефективно інтегрувати новітні технології в професійну діяльність у сфері інформатики. Завдання дисципліни:  Теоретичне осмислення: Вивчити основні концепції, принципи та методи сучасних інформаційних технологій, їх призначення та можливості для сфери інформатики.  Практичний аспект: Освоєння практичних навичок роботи з сучасними інформаційними системами та програмами, які можуть бути застосовані в інформатиці.  Адаптація технологій: Вивчення методів адаптації інформаційних технологій для потреб осіб з особливими освітніми потребами.  Етика та безпека: Ознайомлення з етичними та правовими аспектами використання інформаційних технологій в освітньому процесі.  Інтеграція та інновації: Розробка проектів та методів інтеграції новітніх інформаційних технологій у процес навчання.  Аналіз та вибір: Навчити студентів критично аналізувати різноманітні інформаційні ресурси та вибирати найефективніші для своєї професійної діяльності.  Проходячи курс "СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ", студенти отримають знання та навички, необхідні для ефективної інтеграції сучасних технологій у професійну практику в сфері інформатики.
 • Документ
  Силабус навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні технології» Середня освіта (трудове навчання та технології)
  (БДПУ, 2024) Алєксєєва, Ганна Миколаївна
  Предмет курсу: теоретико-практичні аспекти застосування сучасних інформаційних технологій в трудовому навчанні та технології. Мета дисципліни: Формування у студентів сучасних інформаційних компетенцій, які дозволять їм ефективно інтегрувати новітні технології в професійну діяльність в трудовому навчанні та технології. Завдання дисципліни: Теоретичне осмислення: Вивчити основні концепції, принципи та методи сучасних інформаційних технологій, їх призначення та можливості в трудовому навчанні та технології.  Практичний аспект: Освоєння практичних навичок роботи з сучасними інформаційними системами та програмами, які можуть бути застосовані в трудовому навчанні та технології.  Етика та безпека: Ознайомлення з етичними та правовими аспектами використання інформаційних технологій в освітньому процесі.  Інтеграція та інновації: Розробка проектів та методів інтеграції новітніх інформаційних технологій у процес навчання.  Аналіз та вибір: Навчити студентів критично аналізувати різноманітні інформаційні ресурси та вибирати найефективніші для своєї професійної діяльності.  Проходячи курс "СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ", студенти отримають знання та навички, необхідні для ефективної інтеграції сучасних технологій у професійну практику в трудовому навчанні та технології. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні набути таких компетентостей: Інтегральна компетентність (ІК) ІК.Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми загальної середньої та позашкільної освіти, що передбачає застосування теорій та методів освітніх наук і характеризується комплексністю та невизначеністю педагогічних умов організації освітнього процесу Загальні компетентності (ЗК) ЗК 3.Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги прав і свобод людини; реалізувати свої права та обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку. ЗК 4.Здатність до міжособистісної взаємодії, працювати в команді, спілкування з представниками інших професійних груп. Фахові компетентності спеціальності (ФК) ФК 1.Здатність усвідомлювати наявність інтеграційних процесів як умови існування та розвитку соціально-природного середовища. ФК 6.Здатність до швидкого освоєння нових інноваційних, інформаційних технологій та передових методів організації творчої освітньої діяльності на заняттях трудового навчання, технологій, креслення та гуртках. ФК 8.Здатність до виявлення суперечностей, перенесення знань й умінь у нові ситуації, відмова від нав’язливих ідей, подолання інертності та надмірної критичності мислення, незалежність суджень ФК 21.Здатність вивчати психологічні особливості засвоєння учнями навчальної інформації з метою діагностики, прогнозування ефективності та корекції процесу у закладах загальної середньої та позашкільної освіти. Та демонструвати такі результати навчання: ПР 1. Демонструвати знання новітніх методичних і педагогічних ідей, підходів до освітнього процесу в сучасних особистісно-орієнтованих, розвивальних, креативних, та інформаційнокомунікаційних технологіях. ПР 9. Демонструвати знання психолого-педагогічних аспектів навчання, виховання та розвитку здобувачів загальної середньої та позашкільної освіти. ПР 22. Організовувати співпрацю учнів і вихованців та ефективно працює в команді (педагогічному колективі закладу освіти, інших професійних об’єднаннях).