Уживання дієслівно-іменних конструкцій в офіційно-діловому стилі української мови

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Стаття присвячена розгляду дієслівно-іменних конструкцій, які широко вживаються в текстах офіційно-ділового стилю сучасної української літературної мови. Будучи еквівалентом простого дієслова, яке вже існує в мові або є потенційно можливим, стійкі дієслівно-іменні сполучення стають їхніми синонімами, однак вони відрізняються в плані стилістичному, семантичному і граматичному. Зі стилістичної точки зору дієслівно-іменні конструкції – характерні репрезентанти офіційно-ділового стилю. Розглянуто, що дієслівно-іменні сполучення і відповідні синонімічні дієслова дуже близькі за значенням, проте не стають повними семантичними еквівалентами. Дієслівно-іменні словосполучення відрізняються від слова тонкими смисловими відтінками. Зазначено, що дієслівно-іменна аналітична конструкція – явище синтаксичного, а не морфологічного рівня. Однією з основних граматичних особливостей дієслівно-іменної конструкції є те, що репрезентація процесу іменником дає змогу передати характеристику дії за допомогою прикметника. У дослідженні з’ясовано, що до уваги треба брати не лише віддієслівний іменник як виразник значення процесуальності, а всю сполуку загалом, оскільки її значення реалізується нерозчленовано. Спаяність компонентів дієслівно-іменної конструкції та їхня співвіднесеність з лексичними одиницями словникового складу мови підтверджується тим фактом, що ці конструкції мають уточнення, які відносяться до всього дієслівно-іменного сполучення. Зауважено, що надмірне використання таких сполук у неофіційній сфері стає ознакою невисокої мовної культури. У висновках зазначено, що пріоритетне їх уживання в офіційно-ділових текстах пов’язане з більшою інформаційною точністю, ширшими виражальними можливостями порівняно з простим дієсловом. Основною ознакою дієслівно-іменної конструкції є те, що семантичний центр у них зосереджується у граматично залежному компоненті. Послаблення лексичного значення і виконання граматичних функцій одним із компонентів словосполучення стає підставою для кваліфікації дієслівно-іменних конструкцій як синтаксичних аналітичних одиниць офіційно-ділового стилю.
Опис
The article deals with considering verbal noun constructions, which are widely used in the texts of the official business style of the modern Ukrainian literary language. Being the equivalent of a simple verb that already exists in the language or is potentially possible, stable verb conjugations become their synonyms, but they differ in stylistic, semantic and grammatical terms. From the stylistic point of view, verbal noun constructions are typical representatives of the official business style. It is considered that verbal-to-speech combinations and corresponding synonymous verbs are very close in value, but do not become full of semantic equivalents. Verbally-word phrases differ from the word with subtle spheres of meaning. It has been noted that the verbal noun analytical construction is a phenomenon of syntactic, not morphological level. One of the main grammatical features of the verbal noun construction is that the representation of the process by a noun enables one to pass the characteristic of action using the adjective. In the study it has been found out that attention should be paid not only to the verbal noun as an expression of the value of procedurality, but to the entire compound as a whole since its value is realized in a non-segregated fashion. The delicacy of components of the verbal noun construction and their correlation with the lexical units of the vocabulary of the language has been confirmed by the fact that these constructions have clarifications related to the entire verbally-written communication. It has been emphasized that the excessive use of such compounds in the informal sphere becomes a sign of a low linguistic culture. The conclusions state that their priority use in official-business texts is associated with greater information accuracy, broader expressiveness than a simple verb. The main feature of the verbal noun construction is that the semantic center in them is concentrated in the grammatically dependent component. The lessening of lexical meaning and the execution of grammatical functions as one of the components of the phrase becomes the basis for the qualification of verbal-nominal constructions as syntactical analytical units of official-business style.
Ключові слова
Офіційно-діловий стиль, дієслівно-іменні конструкції, віддієслівний іменник, літературна мова, семантика
Бібліографічний опис
Тимкова В. Уживання дієслівно-іменних конструкцій в офіційно-діловому стилі української мови / Валентина Тимкова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – Вип. 19. – С. 227–235.
Зібрання