Поняття терміносистеми у сучасній лінгвістичній науці

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розглядається проблема взаємодії термінів та лексики загальнолітературної мови, аналізуються особливості термінів як основних одиниць терміносистеми, досліджуються шляхи її поповнення. Зокрема, звертається увага на словниковий склад мови як відкритої динамічної системи, що збагачується за рахунок виникнення термінів. Терміни, на відміну від загальновживаних слів, усередині свого термінологічного поля, як правило, однозначні й зв’язані з визначеною науковою концепцією: у терміні відбиваються результати наукових досліджень та їхнє теоретичне осмислення. Терміни є свідченням взаємопроникнення термінологічної і нетермінологічної лексики, віддзеркалюючи процеси термінологізації і детермінологізації. Процес термінологізації проходить двома шляхами. Перший шлях полягає у тому, що загальновживаному слову надають строге, точне визначення – дефініцію. Другий спосіб (запозичення слів із літературної мови) передбачає при створенні терміна використання подібності одного предмета чи явища до іншого. У цьому випадку в основі термінологізації лежить метафора, зокрема відбувається перенос найменування, і термін виступає як метафора по відношенню до слова літературної мови. Інше явище, що спостерігається у мові, – це переосмислення термінів. Відбувається так званий процес детермінологізації, коли термін втрачає строгу концептуальність, системність, однозначність, відбувається спрощення поняття, що містилося в ньому, термін пристосовується до розуміння у повсякденній мові. Цікавою у статті є думка про розмежування термінологічного поля та термінологічної системи. Термінологічне поле – це штучно окреслена і спеціально збережена від сторонніх проникнень галузь існування терміна. У термінологічному полі на відміну від термінологічної системи термін не має строго визначеного місця, а тільки входить до його складу. Важливим моментом при побудові терміносистеми є уточнення видів відношень між поняттями і їхньою систематизацією, що пов’язано з проблемами функційної системології. Це дало підстави замінити поняття “вид” на поняття “мерон”, “функсон” і “таксон”.
Опис
The article deals with the problem of interaction of terms and vocabulary of the general literary language, the features of the terms as the basic units of the terminology system are analyzed, ways of its replenishment are explored. In particular, attention is drawn to the vocabulary of the language as an open dynamic system, which is enriched by the emergence of terms. The terms, in contrast to commonly used words within the terminology field, are usually unambiguous and associated with a definite scientific concept: the term reflects the results of scientific research and their theoretical comprehension. The terms are evidence of the interpenetration of terminological and non-terminological vocabulary, reflecting the processes of terminology and determinism. The process of terminology passes in two ways. The first way is to provide a commonly used word for precise definition – definitions. The second method (borrowing words from the literary language) involves creating a term for using the similarity of one subject or phenomenon to another. In this case, the basis of terminology is the metaphor, in particular, the transfer of the name occurs, and the term acts as a metaphor in relation to the word literary language. Another phenomenon that is observed in the language is the rethinking of the terms. There is a process of determinism, when the term loses rigorous conceptuality, systematic, uniqueness, there is a simplification of the concept contained in it, the term adapts to understanding in everyday language. Interesting in the article is the idea of the delimitation of the terminology field and the terminology system. Terminological field is artificially delineated and specially preserved from outside intrusions industry term existence. In the terminology field, unlike the terminology system, the term does not have a strictly defined place, but only forms part of it. An important point in constructing a terminology system is to clarify the types of relations between concepts and their systematization, which is associated with problems of functional systemology. This gave reason to replace the concept of “kind” with the notion of “meron”, “funkson” and “taxon”.
Ключові слова
Термін, номенклатура, терміносистема, термінологія, мерон, таксон, функсон
Бібліографічний опис
Крижко О. Поняття терміносистеми у сучасній лінгвістичній науці / Олена Крижко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Вип. 17. – С. 26–35.
Зібрання