Проєктування та організація інклюзивного середовища : робоча програма

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Робоча програма з дисципліни "Проєктування та організація інклюзивного середовища" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньо-професійної програми "Соціальна педагогіка". Метою викладання навчальної дисципліни “ Проєктування та організація інклюзивного середовища” є: оволодіння теоретико-методологічними, нормативно-правовими, організаційно-методичними основами проектування і функціонування інклюзивного середовища закладу освіти; формування готовності магістра до професійної діяльності, партнерської взаємодії з гетерогенними групами в інклюзивному освітньому просторі; професійно-особистісний розвиток фахівця.
Опис
Working program in the discipline "Designing and organizing an inclusive environment" for applicants of the second (master's) level of higher education specialty 231 Social work of the educational and professional program "Social pedagogy."
Ключові слова
інклюзивна освіта, соціальна інтеграція, проектування, інклюзивне середовище, inclusive education, social integration, design, inclusive environment
Бібліографічний опис
Захарова Н. М. Проєктування та організація інклюзивного середовища : робоча програма для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньо-професійної програми "Соціальна педагогіка". – Запоріжжя, 2023. – 13 с.