Формування інформаційно-комунікаційного компонента підприємницької культури бакалаврів фізичної культури і спорту

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Актуальність проблеми обумовлена тим, що формування високого рівня підприємницької культури майбутніх бакалаврів фізичної культури і спорту не можливе без забезпечення певного рівня медійної та інформаційної грамотності, володіння інформаційними технологіями, обізнаності щодо основних засобів маркетингових комунікацій у спортивно-оздоровчій діяльності. З огляду на стрімкий розвиток інформаційних технологій інформаційно-комунікаційні навички здобувачів вищої освіти мають вплив на формування підприємницької культури, як і знання економічних законів та управлінських технологій. Метою статті є розроблення змістовного наповнення навчального модуля "Цифрове забезпечення підприємництва" та визначення доцільних форм і методів освітнього процесу як педагогічних умов формування інформаційно-комунікаційного компонента підприємницької культури бакалаврів фізичної культури і спорту. Для досягнення поставленої мети було використано абстрактно-логічний та системно-структурний методи дослідження. Відповідно до авторської концепції процес формування підприємницької культури здобувачів вищої освіти передбачає реалізацію підготовчого, теоретичного та практичного етапів. Визначено, що засвоєння навчального матеріалу дисципліни "Інформаційні технології у фізичній культурі і спорті", зокрема її змістовного модуля "Цифрове забезпечення підприємництва", може бути підготовчим етапом процесу формування підприємницької культури майбутніх бакалаврів фізичної культури і спорту. Структура зазначеного модуля містить три теми, засвоєння змісту яких передбачає проведення лекцій (6 год.), практичних занять (6 год.) та самостійну роботу студентів (18 год.). Головними навчальними завданнями аудиторної та позааудиторної роботи є: ознайомлення майбутніх бакалаврів з можливостями інформаційних систем управління проєктами, сервісів для створення сайтів, складання ментальних мап та прикладних комунікаційних програм для мобільних пристроїв. Формами і методами навчання визначено: традиційна лекція, лекція-прес-конференція, лекція-візуалізація, метод проєктів з використанням комп'ютерної програми "OpenProject", презентація і захист результатів самостійної роботи. Визначено, що самостійну роботу здобувачів вищої освіти доцільно спрямувати на розвиток термінологічної бази, яка необхідна для рефлексії та організації освітнього процесу. Зазначені форми й методи навчання дозволяють сформувати в студентів усвідомлення себе як суб'єктів творчості та значно активізувати їхню пізнавальну діяльність.
Опис
The aim of the article is to develop the content of the training module "Digital Entrepreneurship" and identify appropriate forms and methods of the educational process as pedagogical conditions for the formation of information and communication component of entrepreneurial culture of bachelors of physical culture and sports. To achieve this goal, abstract-logical and system-structural research methods were used. According to the author's concept, the process of formation the entrepreneurial culture of undergraduates involves the implementation of preparatory, theoretical and practical stages. It has been determined that the study of educational material of the discipline "Information Technology in Physical Culture and Sports", in particular its content module "Digital Entrepreneurship", can be a preparatory stage in the process of forming entrepreneurial culture of future bachelors of physical culture and sports. The structure of this module contains three topics, the content of which involves lectures (6 hours), practical classes (6 hours) and independent work of students (18 hours). The main educational tasks of classroom and extracurricular work are: acquaintance of future bachelors with possibilities of information systems of management of projects, services for creation of sites, drawing up of mental maps and applied communication programs for mobile devices. Forms and methods of teaching are defined as traditional lecture, lecture press-conference, visualization lecture, project method using computer program "Open Project", presentation and defense of the results of independent work. It is determined that the independent work of university students should be directed to the development of the terminological base, which is necessary for reflection and organization of the educational process. These forms and methods of teaching allow students to form self-awareness as subjects of creativity and significantly enhance their cognitive activity.
Ключові слова
Підприємницька культура, інформаційно-комунікаційні навички, інформаційні технології, форми і методи навчання, управління проєктами, створення сайту
Бібліографічний опис
Верітов О. Формування інформаційно-комунікаційного компонента підприємницької культури бакалаврів фізичної культури і спорту / Олександр Верітов // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 3. – С. 204-214.
Зібрання