Британський колоніалізм як “суспільство спектаклю” в романі “Подорож до Індії” Е. М. Форстера

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Статтю присвячено аналізу антиколоніального роману Е. М. Форстера “Подорож до Індії”. Акцентовано спорідненість поетики митця з інтелектуальною прозою. В основу дослідження покладено тезу про те, що, критично осмислюючи поствікторіанський період експансії Британської імперії в Індію, письменник показує товариство англо-індійців як “суспільство спектаклю” (Гі Дебор). З огляду на інтенцію тексту роману вийти поза межі вербального повідомлення, увагу зосереджено на розгортанні у творі театрального фрейму – комплексові метатекстуальних асоціацій, тісно пов’язаних зі стереотипною ситуацією вистави, спектаклю, сценічної гри.
Опис
The article is devoted to the analysis of E. M. Forster’s anticolonial novel “A Passage to India”. The relationship of writer’s poetics to the intellectual prose is accentuated. In the basis of the research is the thesis that in the critical reviewing the Postvictorian period of expansion of British Empire to India the author describes the Anglo-Indian fellowship as a “society of the spectacle” (Guy Debord).
Ключові слова
Антиколоніальний роман, поетика інтелектуалізму, театральний фрейм, суспільство спектаклю, перформативний дискурс, іронічна модальність
Бібліографічний опис
Акулова Н. Ю. Британський колоніалізм як “суспільство спектаклю” в романі “Подорож до Індії” Е. М. Форстера / Надія Акулова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Вип. 15. – С. 189–196.
Зібрання