Випуск 15 (2018)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 29
 • Документ
  Структурні складові англомовного дитячого поетичного дискурсу
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2018) Пікалова, Анна
  У статті виокремлено основні типи дитячих поетичних текстів; схарактеризувано ритмічне оформлення і структурна організація англомовних дитячих поезій. У роботі доводиться той факт, що підґрунтям для класифікації дитячої поезії постають такі чинники, як лінгвокультурологічні, структурно-композиційна будова поетичних текстів, їх тематичне наповнення, урахування психофізіологічних вікових особливостей адресата-дитини, особливостей мисленнєво-мовленнєвої творчості поета. Встановлюється, що лінгвостилістичні особливості поетичних текстів, структура дитячих віршів, рими, що покладені в основу поезії, тематичне наповнення, головні персонажі, сюжетна лінія надають підстави для виокремлення безлічі видів дитячих віршів.
 • Документ
  Складні слова у поетичному лексиконі Юліуша Словацького: семантико-дериваційний аспект
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2018) Бабій, Ірина
  У статті здійснено лінгвістичний аналіз складних слів у поезії Юліуша Словацького. Охарактеризовано їх семантику, дериваційну структуру та особливості функціонування у контексті художнього твору. У поезії Юліуша Словацького виявлено складні іменники, прикметники, дієслова і прислівники, найбільше – іменників і прикметників. Виявлено, що продуктивними способами творення складних слів є основоскладання та словоскладання. У поетичній мові Юліуша Словацького складні слова виконують зображальну та емоційно-експресивну роль.
 • Документ
  Мікротопос етнічності в сучасній українській есеїстиці
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2018) Сільман, Катерина
  У статті розглядається сучасна українська есеїстика з погляду відображення в ній питання етнічної та національної ідентичності. Матеріалом дослідження слугували тексти Юрія Винничука, Марії Кривенко, Андрія Бондаря, Тараса Прохаська та Юрія Андруховича, у яких автори розмірковують не тільки над суспільно важливими подіями у країні, а, головним чином, над самоідентичністю та самобутністю українців. При цьому жанрові особливості есею дозволяють авторам використовувати інтертекстуальність, авторський досвід і метафоричний стиль для саморепрезентації та інтроспективної нарації.
 • Документ
  Функціонування пояснювальних висловлень у текстах публіцистичного стилю
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2018) Глазова, Світлана
  У текстах публіцистичного стилю основною передумовою використання пояснювальних конструкцій є намір адресанта розширити інформацію, довести до читача ту саму думку в кількох варіантах (іншими словами) дохідливо, щоб зацікавити адресата, переконати. Аналіз функціонування пояснювальних висловлень у текстах публіцистичного стилю показує, що даний стиль мовлення посідає друге місце (після наукового) в ієрархії використанні мовцями аналізованих конструкцій. Ці одиниці в публіцистиці демонструють можливості вираження пояснювально-ототожнювального відношення на різних рівнях, відрізняючись характером компонентів, які їх структурують: слова, речення, відрізки тексту в різноманітних поєднаннях.
 • Документ
  Концептосфера українського політичного дискурсу в контексті теорії політичної комунікації
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2018) Попова, Антоніна; Пейчева, Олена
  Концептосфера українського політічного дискурсу розглядається в контексті класичної теорії політичної комунікації, розробленої в працях М. Бахтіна в руслі парадигми дослідження екзістенціалістсько-персоналістської школи и протиставляється ідейно-науковому контексту дослідження цієї проблеми у кінці XX – початку XXI ст.