Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Бердянського державного педагогічного університету за 2020 рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Науково-дослідна та інноваційна робота в Бердянському державному педагогічному університеті є важливим аспектом формування особистості майбутнього кваліфікованого фахівця в контексті інтеграції освітньої системи України до Європейського науково-освітнього простору. Наукова робота студентів університету ґрунтується на багаторічній практиці та науковому досвіді, накопиченому за період існування вишу й розглядається як невід’ємна складова підготовки висококваліфікованих спеціалістів упродовж усього періоду навчання. Найбільш поширеними формами наукової роботи студентів є індивідуальна робота на кафедрах і в лабораторіях факультетів, участь у наукових гуртках, проблемних групах, «круглих» столах, семінарах, підготовка наукових публікацій, участь у всеукраїнських і міжнародних олімпіадах та конкурсах наукових робіт, конференціях. Активізація науково-дослідної роботи в закладах вищої освіти потребує оновлення та постійного поповнення матеріально-технічної бази. Скорочення обсягів фінансування ЗВО суттєво обмежує можливості перспективи науково-дослідної діяльності, у тому числі – щодо розвитку її матеріального забезпечення. Важливим також є підвищення статусу професії науковця в суспільстві, що може бути досягнуто шляхом збільшення рівня оплати праці науково-педагогічних працівників. Стимулювання потребує залучення молоді до дослідницької діяльності, у тому числі й у закладах вищої освіти. Фінансової підтримки потребує розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва, зокрема, щодо покриття витрат на участь у закордонних науково- практичних конференціях, симпозіумах і семінарах, сприяння зрбільшенню кількості іноземних студентів, підготовки та публікації спільних наукових видань (монографій та інших наукових праці), у яких би висвітлювались результати кількарічної дослідницької діяльності ЗВО різних країн. У Бердянському державному педагогічному університеті є певні організаційні, фінансові й кадрові проблеми організації науково-дослідної роботи, зокрема, відсутність спеціального дослідного обладнання та устаткування для проведення наукових досліджень; велике аудиторне навантаження науково-педагогічних працівників; відсутність централізованої бази даних потреб підприємств регіону та держави в цілому щодо проблем, які виникають у виробництві, та запитів на їх вирішення; спрямованість більшості досліджень і розробок на написання дисертацій, статей, монографій, за якими власне й оцінюється робота, а не створення нових товарів, технологій та послуг. Для подолання цих недоліків в університеті: розроблено Стратегію розвитку БДПУ на період до 2021 року; активізовано роботу з міською та обласною владою, спрямовану на створення при університеті інноваційних осередків, фінансування НДР відповідно до галузевих програм тощо. Лише своїми зусиллями університет не в змозі вирішити нагальні проблеми науково-технічної діяльності. Тому задля їх розв’язання необхідно: підняти рівень бюджетного фінансування університету, зосередивши основну його частину на виконанні 3–4 наукових держбюджетних проєктів; збільшити кількість прикладних досліджень та їх упровадження до виробництва за рахунок укладання госпдоговірних НДР; залучати представників підприємств регіону для участі у виставках, конференціях, круглих столах, на яких би висвітлювались проблеми підприємств та пропонувались шляхи їх вирішення науковцями університету; створити систему матеріальних заохочень для науковців університету (викладачів, докторантів, аспірантів, студентів) та залучати міську владу до створення привабливих умов для підприємств і організацій, які б інвестували наукову діяльність університету.
Опис
Ключові слова
Науково-дослідна та інноваційна робота, науково-технічної діяльності, наукові праці, зарубіжні видання, співробітництво із закордонними організаціями
Бібліографічний опис