Щодо комплексного вирішення проблеми забезпечення закладів дошкільної освіти сільської місцевості фахівцями-логопедами

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОКІППО
Анотація
Дослідження аналізує зміни в освітньому середовищі України, спрямовані на впровадження європейських стандартів і цінностей, вдосконалення підготовки педагогічних працівників та розвиток інклюзивної освіти. Робота зосереджена на ролі вчителів-логопедів у підготовці дітей з порушеннями мовлення, зокрема у сільській місцевості. Дослідження висвітлює дефіцит кадрів логопедів у дошкільних закладах та проблеми їх підготовки у вищих навчальних закладах. Окреслюються виклики, пов'язані з якістю підготовки, розбалансованістю планів підготовки фахівців, а також змінами у забезпеченості педагогічними кадрами в міських та сільських районах.
Опис
The research analyzes changes in the educational environment of Ukraine aimed at implementing European standards and values, improving the training of pedagogical personnel, and developing inclusive education. The study focuses on the role of speech therapists in preparing children with speech disorders, particularly in rural areas. The research highlights the shortage of speech therapist professionals in preschool institutions and the challenges associated with their training in higher education institutions. The study outlines challenges related to the quality of training, imbalances in training programs, as well as changes in the availability of teaching staff in urban and rural areas.
Ключові слова
vocational training, fahivtsі-speech therapists, children with impaired mentality, strong language, foundation of preschool education, професійна підготовка, фахівці-логопеди, діти з порушеннями мовлення, сільська місцевість, заклади дошкільної освіти
Бібліографічний опис
Мицик Г. М. Щодо комплексного вирішення проблеми забезпечення закладів дошкільної освіти сільської місцевості фахівцями-логопедами / Г. М. Мицик // Дні науки. Другі Ґеретівські читання: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., [Тернопіль], вер. 2018 р. – Тернопіль: ТОКІППО, 2018. – Вип. 8. – С. 73–76.