Проблематика професійної свідомості у психології

Анотація
У статті розглянуто професійну свідомість особистості як актуальну проблему в сучасній психології. Визначено, що професійна свідомість – це сприйняття людиною правил і норм, пов’язаних з формуванням образу себе в професійній діяльності, визначенням свого професійного кредо і вибором форм, методів і засобів для його реалізації. Зазначено, що професійна свідомість починає формуватися ще в дитячому віці, коли дитина вже починає замислюватися над тим ким вона хоче бути в майбутньому. Розглянуто фактори, які впливають на вибір професії, а саме: фактор суспільного впливу на мотиви вибору професії, а саме характеристика, що вказує на значення та престиж обраної професії; фактор, що пов’язаний із потребами суспільства у кадрах, із характером вимог професії до особистості учня; фактор особливого характеру: інтереси, схильності, здатності, особистісні якості учня, рівень загальної освіти та готовності до свідомого вибору професії. Обґрунтовано, що при формуванні професійної свідомості значну роль відіграє професійно-орієнтаційна робота, яка включає такі етапи: знайомство з професією (прийняття чи відторгнення); діагностика професійно-важливих якостей психологом; організація практичної діяльності, близької до професійної; включення до трудової діяльності. Проаналізовано аспекти, структуру та етапи формування і розвитку професійної свідомості сучасними вітчизняними науковцями. Аргументовано, що на формування професійної свідомості впливає професійне самовизначення особистості. Досліджено особистісні складові професійної свідомості фахівця: спрямованість особистості, професійна компетентність, професійно важливі якості, професійно значимі психофізіологічні властивості. Зроблено висновок, що професійна свідомість є унікальною якістю людини і має певні особливості, до яких належать: розвиток професійних якостей та рис, спрямованість на виконання професійних завдань, орієнтація особистості на професію. Серед них виокремлюють створення образу й усвідомлення себе як професіонала, систему вибору цінностей і дій згідно з ними, реалізацію особистих цілей діяльності, формування свого іміджу.
Опис
The article deals with the professional consciousness of the individual as an urgent problem in modern psychology. It is determined that professional consciousness is a person's perception of the rules and norms associated with the formation of an image of oneself in professional activity, the definition of one's professional credo and the choice of forms, methods and means for its implementation. It is noted that professional consciousness begins to form in childhood, when a child begins to think about who he or she wants to be in the future. The factors influencing the choice of profession are considered, namely: the factor of social influence on the motives for choosing a profession, namely, the characteristic indicating the importance and prestige of the chosen profession; the factor related to the needs of society in personnel, the nature of the profession's requirements for the student's personality; a factor of a special nature: interests, inclinations, abilities, personal qualities of the student, the level of general education and readiness for a conscious choice of profession. It is substantiated that in the formation of professional consciousness, a significant role is played by professional orientation work, which includes the following stages: acquaintance with the profession (acceptance or rejection); diagnosis of professionally important qualities by a psychologist; organization of practical activities close to professional; inclusion in labor activity. The aspects, structure and stages of the formation and development of professional consciousness by modern Ukrainian scientists are analyzed. It is argued that the formation of professional consciousness is influenced by the professional self-determination of the individual. The personal components of the professional consciousness of a specialist are studied: personality orientation, professional competence, professionally important qualities, professionally significant psychophysiological properties. It is concluded that professional consciousness is a unique quality of a person and has certain features, which include: development of professional qualities and traits, focus on professional tasks, orientation of the individual to the profession. Among them are the creation of an image and awareness of oneself as a professional, a system of choosing values and acting in accordance with them, realization of personal goals of activity, and formation of one's image.
Ключові слова
професійне самовизначення, професійна свідомість, професійна орієнтація, мотивація, professional self-determination, professional consciousness, professional orientation, motivation
Бібліографічний опис
Проблематика професійної свідомості у психології / В. В. Федорик, І. М. Гоян, Л. Л. Дворніченко, К. А. Андросович, Є. В. Поплавська // Наукові перспективи. Серія : Психологія. – Київ, 2023. – №8(38). – С. 631–643.
Зібрання