Статті

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 345
 • Документ
  Фізичні властивості гібридних вірус-неорганічних комплексів ВТМ–Au
  (Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 2017) Касіяненко Василь; Карбівська Любов; Курган Наталя; Кузнєцова Олена; Карбівський Володимир
  Методами зондової мікроскопії та спектроскопії атомової роздільчої здат- ности проведено дослідження фізичних, фізико-хемічних властивостей і морфології нанодротів на основі вірусів тютюнової мозаїки (ВТМ) та нано- частинок шляхетних металів. Генетична програмованість оболонки ВТМ уможливлює виготовлення похідних ВТМ із підвищеною селективністю до неорганічних матеріялів або поверхні підкладинок. Останній факт умож- ливлює одержувати ефективні самоскладання нанорозмірних біоструктур у функціональних мікроприладах. Досліджено оптичні властивості нано- комплексів ВТМ–наночастинки золота. Встановлено оптичну активність комплексу ВТМ–Au із максимумом на 540 нм. Спостерігається залежність інтенсивности спектрів оптичного поглинання від орієнтації вектора по- ляризації. Наявність циркулярного дихроїзму відкриває можливість ви- користання комплексів ВТМ–Au для створення метаматеріялів. Методою зондової тунельної спектроскопії досліджено електронну будову та влас- тивості нанокомпозитів. Встановлено, що в інтервалі від 0 до 6 вольт ви- никають спонтанні й індуковані переходи у стан з відносно високою елект- ропровідністю. Показано, що взаємодія досліджуваних рослинних вірусів з антитілами приводить до відсутності аґреґації та кластеризації наночас- тинок композиту. Показано поверхневу хемічну руйнацію золота після видалення наночастинок ВТМ з поверхні золота. Запропонована методика синтези нанодротів надає перспективи розробки вітчизняних технологій одержання наноматеріялів на основі рослинних вірусів.
 • Документ
  Шлюбний договір: питання вдосконалення законодавства
  (Запорізький національний університет, 2012) Дудорова Катерина
  Статтю присвячено питанням вдосконалення законодавства, яке регулює укладення шлюбного договору.
 • Документ
  Проблеми відшкодування моральної шкоди, завданої фізичній особі внаслідок порушення цивільно-правового договору
  (Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, 2015) Дудорова Катерина
  У статті висвітлено проблеми відшкодування моральної шкоди, завданої фізичній особі внаслідок порушення цивільно-правового договору. Установлено, що позови про компенсацію моральної шкоди, заподіяної внаслідок порушення цивільно-правового договору, не завжди можуть розглядатися як такі, що випливають з порушення особистих немайнових прав. Сформульовано пропозиції, спрямовані на вдосконалення чинного законодавства.
 • Документ
  Ph.D training by specialty «Law» in Ukraine (on the example of Zaporizhzhia National University)
  (Revista de Tecnología de Información y Comunicación en Educación, 2021) Petiahina Iryna; Ivanova Natalia; Larkin Mikhail; Poliakova Svitlana; Shamara Oleksandr
  The process of training candidates for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) in Ukraine, which is aimed at the formation of theoretical and applied competencies, consistsof two blocks: theoretical and practical. The authorshave considered the main stages of training of applicants. The purpose of thiswork is to analyze the peculiarities of the training of doctors of philosophy in the specialty "Law" in Ukraine. The object of research is the peculiarities of the training of doctors of philosophy in the specialty "Law". The subject of the research is the peculiarities of training doctors of philosophy in the specialty "Law" on the example of Zaporizhzhia National University. The following methods were used during the study: analysis and synthesis, extrapolation, modeling, comparison, observation, generalization, the ascent from the abstract to the concrete, induction, and deduction, morphological analysis method, information method, commission method. During the study, the features of theoretical and practical aspects of training doctors of philosophy in the specialty "Law" were analyzed, trends in training doctors of philosophy were identified, relevant areas for further study, and improvement of the process of obtaining the degree of doctor of philosophy were identified.
 • Документ
  Сучасне філософське знання як прояв постнекласичної раціональності
  (Наукові записки Національного університету" Острозька академія". Серія" Філософія", 2014) Дуденок Валентина
  У статті аналізуються взаємозв’язки раціональних та позараціональних компонентів у науковому пізнанні. Предметом аналізу виступають концепти, що є провідними в сучасному суспільствознавстві, в аспекті їх раціональних підвалин. Автор звертає увагу на проблему контексту (смислового поля), в якому функціонують ті чи інші поняття, досліджує особливості застосування міфологем у науковій діяльності.