Формування логічних знань та умінь у контексті підготовки майбутніх лінгвістів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті акцентується увага на необхідності формування культури логічного мислення майбутніх вчителів та логічних знань зокрема. Розкрито потенційні можливості нестандартних завдань з логічним навантаженням, орієнтованих на оволодіння логічними знаннями та уміннями майбутніми спеціалістами під час професійно-педагогічної підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах (на матеріалі гуманітарних дисциплін).
Опис
In the article the attention is paid to the necessity of formation of future teachers’ logical thinking culture and their logical knowledge in particular. There have been opened possibilities of non-standard tasks with logical loading, focused on mastering logic knowledge and skills by future specialists during the process of professional-pedagogical training (on the material of humanitarian disciplines).
Ключові слова
Логічне мислення, логічні знання, культура логічного мислення
Бібліографічний опис
Халабузар О. Формування логічних знань та умінь у контексті підготовки майбутніх лінгвістів / Оксана Халабузар // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Вип. 15. – С. 73–78.
Зібрання