Атракційність як запорука ефективної консультаційної діяльності психолога

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Видавничий дім «Гельветика»
Анотація
У статті розглядається вагомість атрактивності психолога при впровадженні ефективного консультативної взаємодії з клієнтами. Подано значення поняття «атракційність», під яким розуміється властивість людини викликати до себе симпатію і довіру в інших людей. Висвітлено теоретичний аналіз досліджень науковців, у яких вивчались особливості прояву атрактивності психолога, визначались фактори, що викликають прихильності до особистості психолога, встановлювались співвіднесення атрактивності з іншими професійними характеристиками психолога. Зазначено впливовість атрактивності психолога при консультативній роботі зі складними клієнтами та їх психологічними механізмами захисту. У результаті узагальнення визначено, що атрактивність психолога залежить від його особистого ставлення до консультативного процесу, уміння залучати людей до себе, відчувати себе вільно при проведенні консультації, проявляти здатність до емпатії. Виокремлено найбільш значущі вербальні форми поведінки (саморозкриття психолога, прояв схожості життєвих цінностей, звернення на ім’я до клієнта, виразність мовлення психолога тощо) та невербальні форми поведінки (позитивні кивки головою, жести рук, рукостискання, контакт очима, вираз обличчя, міміка, нахил тулубу тощо), що позитивно та дієво впливають на атрактивність психолога й психологічну консультативну діяльність. Висвітлено результати сучасного дослідження, щодо привабливості голосу віртуального консультанта (чат-бота), який виконує ролі психолога та проводить психологічне консультування з реальними людьми. Визначено завдання на перспективу, що полягає в ґрунтовному емпіричному досліджені уявлення про атракційність психолога серед клієнтів психологічного консультування, психологів-практиків та майбутніх психологів та її вплив на результативність консультування.
Опис
The article considers the importance of the attractiveness of the psychologist in the implementation of effective counseling with clients. The meaning of the concept of «attraction» is given, which means a person`s ability to evoke sympathy and trust in other people. Theoretical analysis of researches of scientists in which features of display of attractiveness of the psychologist are studied, the factors causing attachments to the personality of the psychologist are defined, correlation of attractiveness with other professional characteristics of the psychologist is established. The influence of the attractiveness of the psychologist in consulting work with complex clients and their psychological protection mechanisms is noted. As a result of generalization, it is determined that the attractiveness of apsychologist depends on his personal attitude to the counseling process, the ability to attract people to himself, to feel free during the consultation, to show the ability to empathize. The most significant verbal forms of behavior (self-disclosure of the psychologist, manifestation of similarity of life values, address to the client, expressiveness of the psychologists speech, etc.) and nonverbal forms of behavior (positive nods, hand gestures, handshake, eye contact, facial expression, facial expressions) etc.) that positively and effectively affect the attractiveness of the psychologist and psychological counseling. The results of a modern study on the attractiveness of the voice of a virtual consultant (chatbot), who acts as a psychologist and conducts psychological counseling with real people. The task for the future is defined, which consists in a thorough empirical study of ideas about the attractiveness of a psychologist among clients of psychological counseling, practicing psychologists and future psychologists and its impact on the effectiveness of counseling.
Ключові слова
атрактивність, психолог, консультування, вербальна поведінка, невербальна поведінка, attractiveness, psychologist, counseling, verbal behavior, nonverbal behavior
Бібліографічний опис
Сердюк Н. І. Атракційність як запорука ефективної консультативної діяльності психолога / Н. І. Сердюк // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Психологія. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Том 32 (71), № 3. – С. 70–74.
Зібрання