Системно-діяльнісний підхід у навчанні теоретичної фізики в педагогічному університеті

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розглядаються теоретичні аспекти та практична реалізація системно-діяльнісного підходу у викладанні навчальної дисципліни «Теоретична фізика» в педагогічному університеті в умовах кредитно-трансферної системи організації освітнього процесу. У контексті аналізу проблемних питань фундаментальної підготовки майбутніх учителів фізики обгрунтовано провідне освітнє завдання курсу теоретичної фізики: створення найповніших і цілісних уявлень про сучасну фізичну картину світу та зміст її фундаментальних фізичних теорій має сприяти розвитку особистості майбутнього вчителя фізики, носити діяльнісний характер та бути органічно включено в процес формування його фахової компетентності. Висвітлено основні положення, методи і прийоми авторської методики навчання курсу теоретичної фізики в педагогічному університеті на засадах особистісно зорієнтованого, системно-діяльнісного підходу. Основою авторського підходу до навчання теоретичної фізики є розроблений навчально-методичний комплекс (на прикладі курсу «Термодинаміка і статистична фізика»), що містить робочу програму, рекомендовані МОН України навчально-методичні посібники до лекційних, семінарських і практичних занять, збірник тестових завдань для діагностики навчальних досягнень студентів (містить серед обов’язкових програмних питання методологічного і світоглядного характеру), навчальну програму узагальнення знань, у якій на основі структурування елементів знань визначено й конкретизовано зміст науково-теоретичної та практично-діяльнісної складових фахової компетентності для кожного змістового модуля дисципліни. Зазначено, що вивчення майбутніми вчителями фізики теоретичної фізики має відбуватися з урахуванням принципу взаємозв’язку і наступності з курсом загальної фізики, з єдиних позицій, методично поєднаних спільною ідеєю щодо формування найповніших і цілісних уявлень про сучасну фізичну картину світу та її еволюцію; усвідомлення змісту і структури фундаментальних фізичних теорій, їх єдності, багатофункціональності та ієрархічності відповідно до певних просторових інтервалів і взаємодій.
Опис
Ключові слова
Теоретична фізика, фахова компетентність учителя фізики, навчально-методичний комплекс, діяльнійсний підхід, професійна спрямованість
Бібліографічний опис
Школа О. Системно-діяльнісний підхід у навчанні теоретичної фізики в педагогічному університеті / Олександр Школа // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – Вип. 2. – С. 341–349.
Зібрання