Випуск 2 (2021)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 37
 • Документ
  Цифрові технології у формуванні моделей перехідних процесів в індуктивності та ємності
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2021) Шишкін, Геннадій
  У сучасній системі освіти важливу роль у формуванні глибоких знань з фізики відіграє вміння студентів на якісному рівні уявляти процеси, які вивчаються. Формування в студентів умінь та навичок конструювати образні фізичні моделі, знаходити математичні залежності між фізичними величинам є однією з актуальних проблем методики навчання фізики. Наше дослідження присвячене проблемі формування в студентів-фізиків якісних уявних моделей фізичних процесів на основі навчального експерименту та цифрових технологій. Для підвищення якості навчання фізики обґрунтовується необхідність формування в майбутніх фахівців фізичних та математичних моделей процесів. На прикладі експериментального вивчення процесів, що відбуваються у колах постійного струму, які містять котушки індуктивності або конденсатори, пропонується методика формування їх уявних і математичних моделей. У дослідженні використовували цифровий вимірювальний комплекс разом з персональним комп’ютером. Доведено, що проведення фізичного експерименту з одночасним відображення результатів дослідження у вигляді таблиць і графіків сприяє формуванню на якісному рівні фізичних моделей. Для формування у студентів навичок побудови математичних моделей, пропонується використовувати програмне забезпечення, яке дозволяє аналізувати результати проведеного експерименту. Аналіз графіків процесів, що досліджуються, дозволяє підібрати математичні залежності та розраховувати необхідні коефіцієнти. Використання цифрових технологій забезпечує швидке знаходження математичних моделей. Зміни параметрів об’єктів з одночасним знаходженням відповідних математичних залежностей дає можливість студентам встановлювати взаємозв’язки між математичними символами та фізичними величинами. Такий підхід сприяє формуванню в студентів умінь знаходити математичні моделі цих процесів або об’єктів. Результати впровадження запропонованої методики довели, що використання цифрових вимірювальних комплексів в навчальному фізичному експерименті значно підвищує якість засвоєння студентами нового матеріалу.
 • Документ
  Системно-діяльнісний підхід у навчанні теоретичної фізики в педагогічному університеті
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2021) Школа, Олександр
  У статті розглядаються теоретичні аспекти та практична реалізація системно-діяльнісного підходу у викладанні навчальної дисципліни «Теоретична фізика» в педагогічному університеті в умовах кредитно-трансферної системи організації освітнього процесу. У контексті аналізу проблемних питань фундаментальної підготовки майбутніх учителів фізики обгрунтовано провідне освітнє завдання курсу теоретичної фізики: створення найповніших і цілісних уявлень про сучасну фізичну картину світу та зміст її фундаментальних фізичних теорій має сприяти розвитку особистості майбутнього вчителя фізики, носити діяльнісний характер та бути органічно включено в процес формування його фахової компетентності. Висвітлено основні положення, методи і прийоми авторської методики навчання курсу теоретичної фізики в педагогічному університеті на засадах особистісно зорієнтованого, системно-діяльнісного підходу. Основою авторського підходу до навчання теоретичної фізики є розроблений навчально-методичний комплекс (на прикладі курсу «Термодинаміка і статистична фізика»), що містить робочу програму, рекомендовані МОН України навчально-методичні посібники до лекційних, семінарських і практичних занять, збірник тестових завдань для діагностики навчальних досягнень студентів (містить серед обов’язкових програмних питання методологічного і світоглядного характеру), навчальну програму узагальнення знань, у якій на основі структурування елементів знань визначено й конкретизовано зміст науково-теоретичної та практично-діяльнісної складових фахової компетентності для кожного змістового модуля дисципліни. Зазначено, що вивчення майбутніми вчителями фізики теоретичної фізики має відбуватися з урахуванням принципу взаємозв’язку і наступності з курсом загальної фізики, з єдиних позицій, методично поєднаних спільною ідеєю щодо формування найповніших і цілісних уявлень про сучасну фізичну картину світу та її еволюцію; усвідомлення змісту і структури фундаментальних фізичних теорій, їх єдності, багатофункціональності та ієрархічності відповідно до певних просторових інтервалів і взаємодій.
 • Документ
  Коучинг як форма активного навчання на заняттях з іноземної мови
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2021) Турчин, Андрій; Цар, Ірина
  Проаналізовано трактування поняття коучингу в науковій думці загалом, а також як новий напрям в освітньому середовищі. Встановлено, що педагогічний коучинг виник у США під назвою «Content-Focused Coaching» та був використаний у підготовці педагогічних кадрів. Досліджено теоретичні й методологічні аспекти педагогічного коучингу, який сприяє росту мотивації здобувачів вищої освіти як в особистісному, так і комунікативному розвитку, допомагає реалізації їх потенційних можливостей. Ключовим аспектами педагогічного коучингу є здійснення діяльності на засадах партнерства, підготовці до заняття та реалізація його етапів, рефлексія. З’ясовано, що в навчанні іноземних мов активно застосовують «лінгвістичний коучинг», спрямований на створення оптимальних умов для засвоєння й ефективної та швидкої передачі мовних знань від викладача (коуча) до студента, що передбачає, насамперед, усвідомлення студентом цілей і ресурсів навчання, розширення варіативності його шляхів, підвищення відповідальності здобувача вищої освіти за хід та результати. Наголошено на важливості ролі коуча, з’ясовано принципи й алгоритми його дій при організації та проведенні заняття з іноземної мови з використанням лінгвістичного коучингу. Встановлено, що проаналізовані в статті технології коучингу реалізуються засобами діалогічного спілкування та охоплюють 4 етапи: мотиваційний, планування, реалізації, рефлексії. Обґрунтовано основні етапи заняття з використанням коучингових форм навчання, розкрито принципи і методи роботи. Навчання із застосуванням технології коучингу набуває популярності й дедалі частіше практикується в освітньому процесі закладів вищої освіти.
 • Документ
  Сучасні підходи до створення підручника з медичної та біологічної фізики для студентів медичного університету
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2021) Точиліна, Тетяна; Точилін, Артем; Філіппенко, Ірина
  У пропонованій статті проаналізовано роль фізики в розвитку сучасної медицини. Розглянуті принципів ефективного навчання медичній та біологічній фізиці. Розкриті умови, які забезпечують формування позитивної мотивації навчальної діяльності в процесі навчання медичній фізиці. Визначенні основні педагогічні функції підручника в освітньому процесі. Зроблено аналіз деяких проблем наявних підручників з медичної фізики для вищих медичних закладів освіти та запропоновані можливі шляхи їх вирішення. Зроблено структурно-логічний аналіз навчального тексту змістового модуля «Біоакустика. Біофізика чуття. Основи аудіометрії», проаналізовано виклад змісту теорії в підручнику «Медична та біологічна фізика» Чалого О. В. Дається опис основних структурних елементів розробленого нами підручника з медичної фізики. Розглянуті сучасні підходи до організації освітнього процесу з використанням електронного підручника з медичної фізики. Обґрунтовано актуальність розробки принципово нового електронного підручника, який був би не заміною друкованого. Надано визначення електронного підручника. Під електронним підручником розуміємо комп'ютерну програму, яка містить навчальну інформацію і програмні засоби, що дозволяють студенту отримувати додаткові відомості, проводити тренінг, самоконтроль знань, а викладачеві здійснювати контроль за ходом вивчення дисципліни. Зроблено висновки, що скорочення обсягу підручника за рахунок зменшення обсягів математичних викладок та розрахунків не повинно призводити до вилучення з освітнього процесу роботи над цим матеріалом. Розрахунки та виведення законів та формул ми вважаємо доцільним перенести в збірник для практичних занять. На наш погляд, об'єднання електронного підручника з програмами, які контролюють знання, доповнене спілкуванням між викладачем і студентом у реальному часі мають великі перспективи для ефективного проведення навчання, в тому числі й дистанційного.
 • Документ
  The peculiarities of using inovative methods on the lessons of the English language in high school
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2021) Shevchenko, Maryna
  The article considers the use of innovative methods in English lessons on the example of personality-oriented method. The tasks of modernization of education cannot be solved without the optimal introduction of modern educational technologies in all its spheres. The use of innovative methods gives impetus to the development of new forms and content of traditional activities of students, which leads to their implementation at a higher level. Work with the use of such methods should be organized in such a way that from the very beginning it becomes a powerful psychological and pedagogical means of forming a motivational plan for students, a means of supporting and further developing their interest in the subject. It is emphasized that properly organized work of students with the use of innovations can promote in particular the growth of their cognitive and communicative interest, which in turn will enhance and expand opportunities for independent work of students to master a foreign language, both in class and after school. It is emphasized that the use of innovative forms of learning in contrast to traditional methods gives the student a major role in the acquisition of knowledge, in which the teacher is an active assistant, organizes, directs and stimulates learning activities. In his work, the teacher must not only solve educational problems, but also create conditions for students to independently creatively search, encourage them to research, develop skills of orientation in a huge information space and independent decision-making. And as a necessary condition in solving the tasks is the introduction of innovative technologies in the educational process. The constantly evolving system of information support in combination with technical support ensures the quality of the educational process. Innovative methods have become an integral part of the process of teaching and learning English. They help students to acquire the necessary skills for free use of English in a short time, namely: listening, reading, writing and communication skills. Given the importance of innovative methods, it should be noted that the central place in the teaching process is the personality of the teacher, who selects, evaluates and implements new methods. Thus, innovative methods help the teacher to solve a large number of organizational issues, to make the lesson more interesting, but innovation cannot completely replace the teacher. An analysis of other innovative trends in the teaching of English may be a prospect for further research.