Прекрасне і потворне у ранній ліриці Максима Рильського: порівняння з вибраною поезією Джонатана Свіфта

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Стаття вперше пропонує зіставлення естетичних категорій прекрасного і потворного у ранній ліриці Максима Рильського і вірші Джонатана Свіфта “Філліс, або Поступовування у Любові”. Оскільки Дж. Свіфт уже залучений до українського контексту і належав до епохи, яка цікавила М. Рильського, наявне звернення до англомовного дискурсу. Це мотивується і знанням М. Рильським англійської мови. В обох авторів помічено висміювання виродженого любовного жанру, штампованої романтики, пародіювання, а також неприкрашене змалювання аморальності. У М. Рильського також вичленовано вплив французького декадансу, на що звернено особливу увагу. Пропонуються методи компаративного літературознавства, перекладознавства, тезаурусний, ґендерологічний, символогічний аналіз, звертається увага на історичний контекст. Виокремлено концепти: гріх, отрута та ін., синтез Еросу і Танатосу. Акцентується увага на взаємозв’язку з лірикою О. Блока. Також аналізуються високе і низьке, добро і зло, трагічне і комічне, справжнє і штучне (підробка), краса і красивість, декоративність у М. Рильського, тощо. На перший план виходять постаті богемного естета, героя і антигероя (диявол і ліричний герой; Гамлет і Полоній), продажної жінки в різних іпостасях – від Кармен як романтичної героїні до повії. Аналізуються “вічні образи” у М. Рильського. Досліджено й шекспірівський дискурс у поета. Виокремлено аристократизм, іронію, творчість висвітлено як сублімування. Розглядається особливий стан екстазу, уперше у віршах М. Рильського виокремлено гіпнагогію. Доведено, що сакральне може замальовуватись як профанне, і навпаки. Але наголошено на фізіологічності поезії Дж. Свіфта через різні умови формування творчості обох авторів. Цитати з вірша Дж. Свіфта як ілюстративний матеріал наводяться в оригіналі та у перекладі Максима Стріхи.
Опис
The article for the first time proposes a comparison of aesthetic categories of the beautiful and ugly in the early lyrics of Maxim Rylsky and in the poem “Phyllis, Or, The Progress of Love” of Jonathan Swift. Because J. Swift had already been involved in the Ukrainian context and belonged to the period that was of interest to M. Rylsky, there is an appeal to English-language discourse. This is also motivated by the knowledge of the English language by M. Rylsky. The both authors used in their texts a mockery of the degenerated love genre, stamped Romantic, parodying, and an unobtrusive depiction of immorality. The influence of the French decadence, which was paid special attention, is also isolated in M. Rylsky. The methods of the research are: comparative literary studies, translation studies, thesaurus, genderologic, symbolic analysis, the historical context is emphasized. There are such concepts: sin, poison, etc., the synthesis of Eros and Thanatos is lighted up. The emphasis on the relationship with the lyrics of A. Blok is made. Also the high and low, goodness and evil, tragic and comic, authentic and artificial (fake), beauty and beautifulness categories, decorative art in the texts of M. Rylsky, and others like that, are analyzed. At the forefront are figures of bohemian aesthetics, hero and antihero (the devil and the lyrical hero; Hamlet and Polonius), flesh-peddler in her different hypostases – from Carmen as a romantic heroine to the prostitute. The permanent images of M. Rylsky’s poems are researched. Shakespeare's discourse in the texts of this poet has also explored. Isolated aristocracy, irony, creativity is highlighted as sublimation. A special state of ecstasy is considered, for the first time hypnagogia in the poems of M. Rylsky is distinguished. The investigation proves that the sacral can be drawn as a profane, and vice versa. But it is emphasized on the physiology of J. Swift's poetry because of different conditions for the creation of the works of both authors. The quotations from the poem of J. Swift are given in the original and in the Ukrainian translation by Maksym Strikha.
Ключові слова
Поезія, вірш, зіставлення, прекрасне, потворне, переклад, символізм
Бібліографічний опис
Смольницька О. Прекрасне і потворне у ранній ліриці Максима Рильського: порівняння з вибраною поезією Джонатана Свіфта / Ольга Смольницька // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Вип. 16. – С. 9–19.
Зібрання