Використання цифрових ігор у профілактиці порушення процесу читання у дітей старшого дошкільного віку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Інформаційні технології і засоби навчання
Анотація
В контексті затвердження нової редакції Базового компонента дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти) в статті акцентовано увагу на важливість формування у дітей під час здобуття дошкільної освіти мовленнєвої компетентності. Зазначено, що саме на цьому рівні слід розвивати в них здатності, необхідні на наступних етапах шкільного життя, серед яких – здатність читати. Визначені причини, що спричиняють появу дислексії – порушення процесу читання, наголошено на своєчасності виявлення дітей групи ризику та наданні їм корекційно-розвиткової допомоги з метою уникнення в майбутньому негативних психосоціальних наслідків під час навчання у закладах освіти. Окреслено напрямки наукових пошуків ефективних засобів ранньої профілактики порушень процесу читання у дітей старшого дошкільного віку, узагальнені основні здобутки закордонних та вітчизняних вчених у цій царині, висвітлені переваги використання в пропедевтичних цілях засобів інформаційно-комунікаційних технологій. Викладене бачення автора щодо часткового розв’язання проблеми попередження появи порушень процесу читання у дітей старшого дошкільного віку шляхом використання в системі надання корекційно-розвиткової допомоги цифрових ігор. Зазначено, що досить важливим в цьому аспекті є поширення власних напрацювань, в яких висвітлюється практика їх використання для попередження дислексії у дітей старшого дошкільного віку. В якості прикладу запропоновано декілька варіантів авторських цифрових ігор з означеної проблематики. Констатовано, що досягнення позитивного ефекту їх застосування вчителем-логопедом в корекційно-педагогічному процесі можливе за умови дотримання відповідних вимог. Доведено, що використання цифрових ігор при наданні корекційно-розвиткових послуг дозволяє організовувати відповідну роботу не тільки в синхронному, але й асинхронному режимах, що доволі зручно, насамперед, при взаємодії з дітьми, що мешкають у географічно віддалених сільських місцевостях, важкодоступних до закладів освіти.
Опис
In the context of the approval of the new edition of the Basic Component of Preschool Education (State Standard for Preschool Education), the importance of children’s speech competence development during preschool education is focused on the article. It is indicated that the abilities necessary in the subsequent stages of school life should develop at this level, among which is the ability to read. The causes of the appearance of dyslexia are reading disorder is defined, an opinion is expressed on the timeliness of identifying children at risk and providing them with correctional and developmental assistance to avoid negative psychosocial consequences in the future while studying at educational institutions. The directions of scientific searches for effective means of early prevention of disorders of the reading process in older preschool children are defined, the main achievements of foreign and national scientists in this area are compiled, the advantages of using information and communication technologies for propaedeutic purposes are highlighted. A vision of a partial solution to the problem of preventing the appearance of disorders of the reading process in older preschool children through the usage of digital games in the system of providing correctional and developmental assistance is stated. It is noted that very important in this aspect is the dissemination of our developments, which highlights the practice of their usage to prevent dyslexia in older preschool children. As an example, several variants of the author's digital games from the indicated problematic are proposed. It is stated that the achievement of a positive effect of their using by a speech therapist in the correctional and pedagogical process is possible provided that the relevant requirements are met. It is proved that the usage of digital games in the provision of correctional and developmental services makes it possible to organize appropriate work not only in synchronous but also in asynchronous modes, which is quite convenient, first of all, in interaction with children living in geographically remote rural areas difficult to access to educational institutions.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мицик Г. М. Використання цифрових ігор у профілактиці порушення процесу читання у дітей старшого дошкільного віку / Г. М. Мицик // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2022. – Вип. 87, № 1. – С. 68–80.
Зібрання