Формування етики ділового спілкування як складової професійної культури педагога соціального

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
У статті запропоновано шляхи розв’язання проблеми формування у майбутніх педагогів соціальних етики ділового спілкування, що знайшло своє відображення у її теоретико-методичному обґрунтуванні та впровадженні педагогічних умов. Подано результати проведеної дослідноекспериментальної роботи з перевірки ефективності педагогічних умов формування професійної етики майбутніх фахівців соціальної сфери; проаналізовано результати дослідження рівня сформованості етики ділового спілкування майбутніх фахівців соціальної сфери.
Опис
The article proposes ways to solve the problem of formation of future teachers of social ethics of business communication, which is reflected in its theoretical and methodological justification and implementation of pedagogical conditions. The results of the conducted experimental work on checking the effectiveness of pedagogical conditions for the formation of professional ethics of future specialists in the social sphere are presented; the results of research of the level of formation of ethics of business communication of future specialists in the social sphere are analyzed.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Петровська К. Формування етики ділового спілкування як складової професійної культури педагога соціального / Катерина Петровська, Наталія Вольхіна // Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / Бердянський державний педагогічний університет ; укладач К. В. Петровська. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – С. 80–86..
Зібрання