Комунікація “автор / читач” у змістоформальній структурі тексту (параметри літератури другої половини ХІХ ст.)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
В даній статті розглянуто ознаки тексту зі вказівкою на те, що його зорієнтовано не на означування, а насамперед на смислотворення. Доведено, що текст генерує смисли й у своєму безпосередньо прочитуваному поверхневому шарі, де вони виливаються потоком зв’язків та дефініцій, і в шарі підтексту, що читається навіть з деякими зусиллями.
Опис
This article describes the features of the text, indicating that it is not focused on the valuation, but primarily on formation of meaning. Proved that the text generates meanings and directly readable in its surface layer, where they pour out a stream links and definitions, and a layer of subtext that read, even with some effort.
Ключові слова
Текст, автор, суб’єкт, адресат, реципієнт
Бібліографічний опис
Єременко О. Комунікація “автор / читач” у змістоформальній структурі тексту (параметри літератури другої половини ХІХ ст.) / Олена Єременко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – Вип. 1. – С. 128–133.
Зібрання