Впровадження гендерного компонента в систему професійної підготовки майбутніх соціальних працівників

Анотація
У статті автором розкрито сутність поняття «професійна підготовка». Визначено актуальність та шляхи впровадження гендерного компонента у систему професійної підготовки майбутніх соціальних працівників, результатом чого є сформованість гендерної компетентності, що виявляється у здатності фахівців розпізнавати прояви гендерної нерівності та дискримінації на індивідуальному чи інституційному рівнях, впливати на формування свідомості населення у напрямку толерантності, взаємоповаги, соціальної справедливості, протистояння гендерним установкам і стереотипам.
Опис
In the article the author reveals the essence of the concept of "training". The relevance and ways of gender mainstreaming in the system of professional training of future social workers are identified, resulting in the formation of gender competence, which is manifested in the ability of professionals to recognize manifestations of gender inequality and discrimination at individual or institutional levels, to influence public awareness towards tolerance social justice, opposition to gender attitudes and stereotypes.
Ключові слова
професійна підготовка, професійна готовність, гендерний компонент в освіті, гендерна компетентність, professional training, professional readiness, gender component in education, gender competence
Бібліографічний опис
Мацейко Н. Впровадження гендерного компонента в систему професійної підготовки майбутніх соціальних працівників / Н. Мацейко // Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (27-28 жовтня 2021 р., м. Бердянськ) : збірник наукових праць / укладач К. Петровська. – Бердянськ, 2021. – С. 174– 178.