Дослідження питання впливу сільського середовища на процеси соціалізації дітей з порушеннями мовлення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Стиль-Іздат
Анотація
У тезах доповіді звертається увага на незадовільний стан організації надання логопедичної допомоги на рівні дошкільних закладів в умовах села та необхідність їх забезпечення відповідними педагогічними кадрами. Встановлено, що обмежені можливості здійснення корекційно-виховної роботи в умовах сільської місцевості вкрай негативно впливають на дітей, а звідси і на їх готовність до навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.
Опис
In the abstract of the report make attention to the unsatisfactory condition of providing speech therapy services to preschool institutions in the country and the necessity to ensure appropriate teaching staff. It is established that the limited possibilities of the realization of correctional and education work in the countryside negatively affects to the children, and hence on their readiness to learn in the ordinary secondary schools.
Ключові слова
порушення мовлення, батьки дітей дошкільного віку, дошкільні навчальні заклади, логопедична допомога, сільська місцевість, speech disorders, parents of preschool children, preschool educational institutions, speech therapy, rural area
Бібліографічний опис
Мицик Г. М. Дослідження питання впливу сільського середовища на процеси соціалізації дітей з порушеннями мовлення / Г. М. Мицик // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІ Міжн. наук.-практ. конф., (Харків, 11 квітня 2017 р.) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Стиль-Іздат, 2017. – С. 260–262.