Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації вперше: теоретично обґрунтовано, розроблено та експериментально перевірено модель підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів, що складається з методологічного, операційно-змістового та контрольно-оцінного блоків, реалізується за педагогічних умов (створення студентоцентрованого середовища в процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів; спрямованість діяльності викладача на практико-орієнтований характер підготовки студентів до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів; залучення здобувачів вищої освіти до рефлексивної діяльності під час їх підготовки до організації інтерактивної навчальної взаємодії молодших школярів), результатом якої є готовність майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів; визначено сутність поняття «підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів»; уточнено поняття «готовність майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів»; удосконалено зміст (дидактичний та методичний складники) підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів; подальшого розвитку набули ідеї впровадження особистісно-орієнтованого, діяльнісного та компетентнісного підходів у професійну підготовку майбутніх учителів початкової школи; наукові положення практико-орієнтованої підготовки студентів до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів у контексті реалізації Концепції Нової української школи. Сучасна початкова школа потребує умотивованого педагога, який має свободу творчості та розвивається професійно, здатного осягнути контекст трансформації змін у системі освіти нашої держави на роки вперед. Важливим у цьому процесі є вміння організовувати інтерактивну навчальну взаємодію учнів, що максимально сприяє наближенню навчання і виховання молодшого школяра до його їх індивідуальних можливостей, здібностей і життєвих планів. Підготувати такого вчителя можна за умови створення в закладах вищої освіти студентоцентрованого середовища, яке формує нове педагогічне мислення, активізує творчий потенціал майбутніх фахівців, орієнтує на багатофункціональність професійної діяльності, толерантність, мобільність, суб’єкт-суб’єктну взаємодію учасників освітнього процесу. Вивчення психолого-педагогічної літератури, зокрема дефініцій «взаємодія», «навчальна взаємодія», «суб’єкт-суб’єктна взаємодія», «інтерактивне навчання», «інтерактивна навчальна взаємодія учнів», та їх творче переосмислення дозволило вперше сформулювати сутність базового поняття «підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів» – це цілеспрямований динамічний процес, що передбачає формування педагога, здатного втілювати ідеї гуманізму, педагогіки партнерства, дитиноцентризму; впроваджувати інноваційні технології; організовувати суб’єкт-суб’єктні взаємовідносини на засадах діалогізації всіх учасників освітнього процесу. У результаті аналізу сучасних праць щодо підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів констатували різноаспектність досліджуваної проблеми. Так, її розглядали в контексті усвідомлення майбутніми педагогами значення гуманістичних цінностей, ідей педагогіки партнерства, дитиноцентризму для саморозвитку, самореалізації та самовдосконалення; необхідності реформування початкової освіти на засадах упровадження суб’єкт-суб’єктної педагогічної взаємодії, діалогізації; формування здатності моделювати й проводити уроки в початковій школі на основі застосування інтерактивних навчальних технологій. Уточнено сутність поняття «готовність майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів» – це цілісне інтегроване утворення, що має багатокомпонентну структуру (ціннісно-мотиваційний, змістовно-процесуальний, особистісно-рефлексивний) та передбачає здатність вільно орієнтуватися в педагогічних новаціях, моделювати, проводити й аналізувати урок на основі інтерактивної навчальної взаємодії учнів, і дозволяє максимально розкрити та реалізувати творчий потенціал. Визначено компоненти сформованості готовності майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів, зокрема: ціннісно-мотиваційний, змістовно-процесуальний, особистісно-рефлексивний, які розкриваються через систему критеріїв: професійно-мотиваційний, сутністю якого є усвідомлення майбутніми вчителями гуманістично ціннісних установок; значущості ідей дитиноцентризму, педагогіки партнерства, співпраці, а отже, перспективність уміння організовувати інтерактивну навчальну взаємодію учнів в освітньому середовищі початкової школи; когнітивно-діяльнісний, що передбачає оволодіння майбутніми вчителями початкової школи дидактичними та методичними знаннями і вміннями здійснювати мікровикладання на основі суб’єкт-суб’єктної взаємодії учнів; рефлексивно-оцінний, котрий характеризує здатність студентів моделювати, проводити та аналізувати уроки, організовуючи інтерактивну навчальну взаємодію молодших школярів; прагнення майбутніх учителів початкової школи до професійного зростання, саморозвитку та самовдосконалення. Вивчення стану досліджуваної проблеми засвідчило, що в сучасних стратегічних орієнтирах професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи недостатньо уваги приділено реалізації масштабної реформи освіти «Нова українська школа». У змісті теоретичної та практичної підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта передбачено замало практико-орієнтованих завдань, які б сприяли формуванню у них умінь створювати комфортне освітнє середовище в початковій школі, забезпечувати діалогову взаємодію; моделювати, проводити та аналізувати уроки на основі організації інтерактивної навчальної взаємодії молодших школярів. Відповідно до мети, завдань, теоретичного аналізу досліджуваної проблеми розроблено модель підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів, яка складається з трьох блоків (методологічний, операційно-змістовий, контрольно-оцінний) і спрямована на формування готовності майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів. Методологічний блок моделі підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів розкриває наукові підходи (особистісно-орієнтований, діяльнісний, компетентнісний) та принципи (гуманізації, інтерактивності, індивідуалізації, комфортності, рефлексії) дослідження. Операційно-змістовий блок включає три етапи підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів, які реалізуються за рахунок оновлення змісту фахових дисциплін («Дидактика», «Методика навчання української мови», «Методика навчання літературного читання»), виробничої (стажистської) практики та включення системи інтерактивно-фахових завдань практико-орієнтованого характеру; використання ресурсу дисципліни вільного вибору студентів «Особливості організації інтерактивної навчальної взаємодії здобувачів початкової освіти», та забезпечують формування окремих компонентів готовності (ціннісно-мотиваційний, змістовно-процесуальний, особистісно-рефлексивний). Контрольно-оцінний блок відображає критерії (професійно-мотиваційний, когнітивно-діяльнісний, рефлексивно-оцінний), показники та рівні (високий, достатній, середній, низький) сформованості готовності майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів. Визначено та схарактеризовано педагогічні умови реалізації моделі підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів: створення студентоцентрованого середовища в процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів (подолання інертності мислення, перехід на якісно новий рівень побудови взаємовідносин між учасниками освітнього процесу, зокрема забезпечення педагогічного партнерства в системах «викладач-студент» та «студент-студент» на основі діалогу, де учасники взаємодії виступають у ролі активних суб’єктів); спрямованість діяльності викладача на практико-орієнтований характер підготовки студентів до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів (активізація творчого та особистісного потенціалу майбутніх педагогів, моделювання практико-орієнтованих ситуацій у процесі дидактико-методичної підготовки та навчання розв’язувати їх за допомогою інтерактивно-фахових завдань); залучення здобувачів вищої освіти до рефлексивної діяльності під час їх підготовки до організації інтерактивної навчальної взаємодії молодших школярів (стимулювання студентів до самовизначення та формування особистої «Я-концепції»; систематичне здійснення педагогічної рефлексії власних дій у контексті досліджуваної проблеми). Розкрито особливості впровадження моделі підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів та подано перевірку її ефективності. Сплановано й забезпечено послідовність етапів цього процесу: адаптація, інтенсифікація, ідентифікація. Перший етап (адаптації) експериментального дослідження пов’язано з формуванням у майбутніх учителів початкової школи ціннісно-мотиваційного компонента готовності до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів, що характеризувався інтересом до педагогічної діяльності, усвідомленням ідей дитиноцентризму, педагогіки партнерства, співпраці; значущості вмінь організовувати інтерактивну навчальну взаємодію учнів. Загалом процес формування зазначеного компонента починався під час вивчення дисципліни «Дидактика», зміст якої було оновлено відповідно до дослідної програми. Метою другого етапу (інтенсифікації) педагогічного експерименту було формування в майбутніх учителів початкової школи змістовно-процесуального компонента готовності до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів, який спрямовувався на оволодіння студентами відповідними дидактичними та методичними знаннями; розвиток умінь здійснювати мікровикладання на основі суб’єкт-суб’єктної взаємодії учнів (фахові дисципліни «Методика навчання української мови» та «Методика навчання літературного читання»). Третій етап (ідентифікації) передбачав формування в майбутніх учителів початкової школи особистісно-рефлексивного компонента готовності до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів, що сприяло в них розвиткові педагогічної рефлексії щодо самостійного моделювання, проведення та аналізу уроків у початковій школі, організовуючи інтерактивну навчальну взаємодію молодших школярів; прагненні до саморозвитку та самовдосконалення. Етап збігся з проходженням виробничої (стажистської) практики студентів, що дозволяло здійснити перехід від навчально-пізнавальної діяльності студентів до моделювання, проведення та аналізу уроків на основі організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів у реальному освітньому процесі початкової школи. Особлива увага була звернена на практичну підготовку майбутніх педагогів та відводилася дисциплінам вільного вибору студентів, зокрема «Особливості організації інтерактивної навчальної взаємодії здобувачів початкової освіти» з метою формування готовності майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів. Професійному зростанню майбутніх педагогів сприяла їх участь у вебінарах, конференціях; використання ними ресурсів методичних інтернет-порталів, освітніх платформ тощо. На всіх етапах педагогічного експерименту впроваджено систему інтерактивно-фахових завдань, яку представлено двома групами (дидактичні та методичні). Дидактичні інтерактивно-фахові завдання пропонувалися майбутнім учителям початкової школи з метою усвідомлення особливостей професійної діяльності в умовах Нової української школи, значущості вмінь організовувати інтерактивну навчальну взаємодію учнів, побудовану на засадах дитиноцентризму, гуманізму, толерантності, партнерства та співпраці. Методичні інтерактивно-фахові завдання виконувалися студентами для оволодіння спочатку вміннями здійснювати мікровикладання на основі суб’єкт-суб’єктної взаємодії учнів, а потім здатністю моделювати, проводити та аналізувати уроки, організовуючи інтерактивну навчальну взаємодію молодших школярів, і спрямовувалися на професійне зростання творчого потенціалу майбутніх педагогів. Включення системи інтерактивно-фахових завдань до змісту експериментального навчання забезпечило формування готовності майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів. Визначення ефективності моделі підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів здійснено за допомогою неперервного моніторингу на всіх етапах дослідження. Аналіз експериментальних даних засвідчив якісні зміни на низькому та середньому рівнях сформованості готовності майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів, що зумовлені зменшенням кількості студентів цих категорій упродовж педагогічного експерименту в КГ (на 12,5 % і 9,8 % відповідно) та ЕГ (на 19,4 % і 21,3 % відповідно). Достатній та високий рівні сформованості означеної готовності в студентів також продемонстрували позитивні якісні зміни: збільшення кількості респодентів у КГ (на 15 % і 7,3 % відповідно) та ЕГ (на 22 % і 18,7 % відповідно). Практичне значення дослідження полягає в оновленні змісту фахових дисциплін («Дидактика», «Методика навчання української мови», «Методика навчання літературного читання»), виробничої (стажистської) практики на основі запропонованої системи інтерактивно-фахових завдань з метою формування готовності майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів; розробленні й упровадженні дисципліни вільного вибору студентів «Особливості організації інтерактивної навчальної взаємодії здобувачів початкової освіти».
Опис
In the thesis for the first time: theoretically substantiated, developed and experimentally tested model of preparing of future primary school teachers for organization of interactive educational interaction of students, which consists of methodological, operational-content and control-evaluation blocks, is implemented under of pedagogical conditions (the creation of a student-centered environment in the process of preparation of future primary school teachers for organization of interactive educational interaction of students; the focus of the teacher’s activity on the practical-oriented nature of preparing students for organization of interactive educational interaction of students; involvement of applicants for higher education in reflexive activity during their preparation for organization of interactive educational interaction of younger students), the result of which is the readiness of future primary school teachers for organization interactive educational interaction of students; the essence of the concept of «preparation of future primary school teachers for organization of interactive educational interaction of students» is defined; the concept of «readiness of future primary school teachers for organization of interactive educational interaction of students» is clarified; the content (didactic and methodical components) of preparing of future primary school teachers for organization of interactive educational interaction of students has been improved; the ideas for introducing personally oriented, activity and competence approaches in the professional training of future primary school teachers have been further developed; as well as scientific provisions of the practical-oriented preparation of students for organization of interactive educational interaction of students in the context of the implementation of the Concept of the New Ukrainian School. Modern primary school needs a motivated educator who has the freedom to be creative and develop professionally, able to comprehend the context of transformation of changes in the educational system of our country for years to come. It is important in this process to be able for organization interactive educational interaction of students, which helps to approximate the education and upbringing of the younger student to their individual opportunities, abilities and life plans. It is possible to prepare such a teacher if a student-centered environment is created in higher education institutions, which forms a new pedagogical thinking, activates the creative potential of future specialists, focuses on the multifunctionality of professional activity, tolerance, mobility, subject-subject interaction of the learning process participants. The study of psychological and pedagogical literature, in particular the definitions of «interaction», «educational interaction», «subject-subject interaction», «interactive learning», «interactive educational interaction of students», and their creative reinterpretation allowed for the first time to formulate the essence of the basic notion «preparing of future primary school teachers for organization of interactive educational interaction of students» – a purposeful dynamic process that involves the formation of a teacher capable of embodying the ideas of humanism, pedagogy of partnership, child-centrism, and to introduce innovative technologies, and to organize subject-subject interaction based on dialogue of all participants of the educational process. As a result of analysis of modern works on preparation of future primary school teachers for organization of interactive educational interaction of students, various aspects of the problem under study were found out. Thus, it was considered in the context of future educators’ awareness of the humanistic values, the ideas of partnership pedagogy, child-centrism for self-development, self-realization and self-improvement; the need to reform primary education on the basis of introducing subject-subject pedagogical interaction, dialogue; developing the ability to model and conduct lessons in primary school through the use of interactive learning technologies. The concept of «readiness of future primary school teachers for organization of interactive educational interaction of students» is clarified – it is a holistic integrated formation that has a multicomponent structure (value-motivational, substantive-procedural, personality-reflexive) and provides the ability to freely orient in pedagogic innovations, to model, conduct and analyze lessons by organizing interactive educational interaction of students, and allows for maximum disclosured and realized the creativity potential. The components of readiness formation of future primary school teachers for organization of interactive educational interaction of students are distinguished, in particular: value-motivational, substantive-procedural, personality-reflexive, which are revealed through the system of criteria: professional-motivational – assumes that future primary school teachers will have humanistic values orientations; awareness of the importance of the ideas of child-centrism, pedagogy of partnership, cooperation, and therefore the prospect of the ability for organization of interactive educational interaction of students in the primary school educational environment; cognitive-active – reveals the level of mastery of future primary school teachers with didactic and methodical knowledge and skills to perform micro-teaching on the basis of subject-subject interaction students; reflexive-evaluative – characterizes students’ ability to model, conduct and analyze lessons by organizing interactive educational interaction of students; aspirations of future primary school teachers for professional growth, self-development and self-improvement. The study of the state of the problem under study showed that it is in modern strategic orientations for the professional training of future primary school teachers, insufficient attention has been paid to the implementation of the large-scale education reform «New Ukrainian School». The content of theoretical and practical training of specialists of the first (bachelor) level of higher education of specialty 013 Primary education envisages too few practical-oriented tasks that would contribute for formation of the ability of future teachers to create a comfortable educational environment in primary school, to provide dialogue interaction; to model, conduct and analyze lessons based for organization of interactive educational interaction of younger students. The model of preparation of future primary school teachers for organization of interactive educational interaction of students consists of three blocks: methodological, operational-meaningful, control-evaluative. The methodological block of the model of preparation of future primary school teachers for organization of interactive educational interaction of students reveals scientific approaches (personally oriented, activity and competence) and principles (humanization, interactivity, individualization, comfort, reflection) of research. The operational-content block includes components (value-motivational, substantive-procedural, personality-reflective) and three stages of preparation of future primary school teachers for organization of interactive educational interaction of students, which is implemented by updating the content of professional disciplines («Didactics», «Ukrainian language teaching methodology», «Methods of teaching literary reading») and of production (trainee) practice; the use of the resource of the discipline of free choice of students «Features of the organization of interactive educational interaction of applicants for primary education». The control and evaluation unit contains criteria (vocational-motivational, cognitive-active, reflexive-evaluation), indicators and levels (high, sufficient, average, low) of the preparedness of future primary school teachers for organization of interactive educational interaction of students. The pedagogical conditions of realization of model of preparation of future primary school teachers for organization of interactive educational interaction of students are defined and characterized: the creation of a student-centered environment in the process of preparation of future primary school teachers for organization of interactive educational interaction of students (overcoming the inertia of thinking, moving to a new level of building relationships between participants in the educational process, in particular providing a pedagogical partnership in systems «teacher-student» and «student-student» based on a dialogue where participants interact as active subjects); the focus of the teacher’s activity on the practical-oriented nature of preparing students for organization of interactive educational interaction of students (activation of creative and personal potential of future teachers, modeling of practice-oriented situations in the process of didactic-methodological preparation and learning to solve them through faculties); involvement of applicants for higher education in reflexive activity during their preparation for organization of interactive educational interaction of younger students (stimulating students to self-determination and formation of personal «self-concept»; systematic implementation of pedagogical reflection of their own actions in the context of the problem under study). The peculiarities of introducing the model of preparation of future primary school teachers for organization of interactive educational interaction of students are revealed, and the review of its effectiveness is presented. The sequence of stages of this process (adaptation, intensification, identification) are planned and ensured, each of which is conditioned of the formation of the future primary school teachers certain components of the readiness for organization of interactive educational interaction students. The first stage (adaptation) of the experimental research is related to the formation of the future primary school teachers a value-motivational component of readiness for organization interactive educational interaction of students, which was characterized by an interest in pedagogical activity, awareness of ideas of child-centrism, pedagogy of partnership, cooperation; the importance of organizing students’ of interactive educational interaction. Generally, the process of formation of this component began during the study of the discipline «Didactics», the content of which was updated in accordance with the research program. The purpose of the second stage (intensification) of the pedagogical experiment was to form in the future primary school teachers a substantive-procedural component of the readiness for organization interactive educational interaction of students, which was aimed at mastering the students with relevant didactic and methodical knowledge; development of micro-teaching skills based on subject-subject interaction of students (professional disciplines «Methods of Ukrainian language teaching» and «Methods of literary reading teaching»). The third stage (identification) involved the formation of the future primary school teachers personal-reflexive component of the readiness for organization interactive educational interaction of students, which helped them to develop pedagogical reflection on independent modeling, conducting and analysis of lessons in primary school; striving for self-development and self-improvement. The stage coincided in time with the passing of industrial (internship) students’ practice, which allowed to make the transition from students’ educational and cognitive activity, where there were simulations of practical-oriented situations in the process of didactic-methodological training and teaching students to solve them with the help of interactive-professional to modeling, conducting and analyzing lessons based on the organization of interactive educational interaction of students in the real educational process of primary school. A special attention at the identification stage was given to the choice of students of the discipline «Features of the organization of interactive educational interaction of applicants for primary education» in order to form the readiness of future primary school teachers for organization interactive educational interaction of students. The professional growth of future teachers also took place during their participation in webinars and conferences; use of resources of methodical Internet portals, educational platforms and others. At all stages of the pedagogical experiment, a system of interactive and professional tasks was introduced, which was presented by two groups (didactic and methodical). Didactic interactive-professional tasks were offered to future primary school teachers in order to understand the peculiarities of professional activity in the conditions of the New Ukrainian School, the importance of the ability for organization interactive educational interaction of students, based on the principles of child-centrism, humanism, tolerance, partnership and cooperation. Methodical interactive-professional tasks were performed by students to master the ability to perform micro-teaching on the basis of subject-subjective interaction of students at first, and then the ability to model, conduct and analyze lessons, organizing interactive educational interaction of younger students and aimed at professional growth creative potential of future teachers. The inclusion of a system of interactive-professional tasks in the content of experimental learning ensured the formation readiness of future primary school teachers for organization of interactive educational interaction of students. Determining the effectiveness of the model of preparing future primary school teachers for organization of interactive educational interaction of students was carried out through continuous monitoring at all stages of the study. The experimental data analysis revealed qualitative changes at the low and medium levels of the willingness of future primary school teachers for organization interactive educational interaction of students, due to the decrease in the number of students of these categories during the pedagogical experiment in CG (control group) – by 12,5% and 9,8% respectively) and EG (experimental group) – by 19,4% and 21,3% respectively. Sufficient and high levels of student preparedness were also demonstrated by positive qualitative changes: an increase in the number of respondents in CG (by 15% and 7,3%, respectively) and EG (by 22% and 18,7%, respectively). The practical significance of the study is in updating the content of professional disciplines («Didactics», «Methods of Ukrainian language teaching», «Methods of literary reading teaching»), production (internship) practice that based on the proposed system of interactive and professional tasks in order to form the readiness of future primary school teachers for organization of interactive educational interaction of students; development and implementation of the discipline of free choice of students «Features of the organization of interactive educational interaction of applicants for primary education»
Ключові слова
професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи, модель підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів, педагогічні умови реалізації моделі підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів, компоненти, критерії та рівні сформованості готовності майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів, professional preparation of future primary school teachers, model of preparation of future primary school teachers for organization of interactive educational interaction of students, pedagogical conditions for the implementation of the model of preparation of future primary school teachers for organization of interactive educational interaction of students, components, criteria and levels of the formation the readiness of future primary school teachers for organization of interactive educational interaction of students
Бібліографічний опис
Петрик К. Ю. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів : дис. ... канд. пед. наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Крістіна Петрик ; наук. кер. Л. В. Коваль ; Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – 255 с.
Зібрання