Соціальна робота в уомвах надзвичайних ситуацій: реалізація підходу резилієнс

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
У статті проаналізовано сутність основних підходів щодо використання поняття «резилієнс» (resilience) у контексті впливу на людину несприятливих (екстремальних, загрозливих, стресових) умов і здатності до нормального (здорового) функціонування людини та/або соц іальної системи (сім’ї, громади, організації). Визначено ключові відмінності між концептом «травма» та концептом «резилієнс» як двох основних підходів реагування на наслідки надзвичайних ситуацій у світовій практиці. Розглянуто основні чинники розвитку резилієнс індивідуального, сімейного (родинного) та суспільного рівнів.
Опис
The article analyzes the essence of the main approaches to the us e of the concept of «resilience»(resilience) in the context of the impact on a person of adverse (extreme, threatening, stressful) conditions and the ability to normal (healthy) functioning of a person and/or social system (family, community, organizations ). The key differences between the concept of «trauma» and the concept of «resilience» as the two main approaches to responding to the consequences of emergency situations in global practice are identified. The main factors of the development of resilience at the individual, family (family) and social levels are considered.
Ключові слова
надзвичайна ситуація, стрес, травматичні події, резилієнс, emergency situation, stress, traumatic events, resilience
Бібліографічний опис
Мацейко Н. Соціальна робота в уомвах надзвичайних ситуацій: реалізація підходу резилієнс / Н. Мацейко // Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (25–26 жовтня 2023 року) : збірник наукових праць / укладач К. В. Петровська. – Запоріжжя : БДПУ, 2023. – С. 335–344.