Концептосфера українського політичного дискурсу в контексті теорії політичної комунікації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Концептосфера українського політічного дискурсу розглядається в контексті класичної теорії політичної комунікації, розробленої в працях М. Бахтіна в руслі парадигми дослідження екзістенціалістсько-персоналістської школи и протиставляється ідейно-науковому контексту дослідження цієї проблеми у кінці XX – початку XXI ст.
Опис
Concept sphere of Ukrainian political discourse is examined in the context of classical theory of political communication discovered in the works of M. M. Bachtin according to paradigm of existential and personal school of thought and opposites to ideal-scientific context of that problem analyzed at the end of the XX beginning of the XXI centuries.
Ключові слова
Концептосфера, політичний дискурс, політична комунікація
Бібліографічний опис
Попова А. Концептосфера українського політичного дискурсу в контексті теорії політичної комунікації / Антоніна Попова, Олена Пейчева // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Вип. 15. – С. 53–59.
Зібрання