Аналіз розвитку компетентнісного підходу в системі вищої професійної освіти України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті досліджено розвиток компетентісного підходу в системі вищої професійної освіти України. Для конкретизації змісту понять «компетенція» та «компетентність» в рамках цього підходу у вітчизняній педагогічній галузі використано метод порівняльно-історичного аналізу, за допомогою якого проаналізовано роботи вітчизняних учених у період становлення компетентнісного підходу. Розглянуті праці українських науковців різних галузей знань: філологія, менеджмент, теорія управління та управління персоналом, право, педагогіка. Досліджена хронологія появи поняття «компетенція» в західній науковій думці, розвиток та трансформація його в освітній стандарт. Для поглибленого розуміння поняття «компетентність» проаналізовано процес появи терміну в нормативній базі України, генезис перетворення її в стандарт вищої освіти на вітчизняних теренах. Описана структура кваліфікаційних рівнів Національної рамки кваліфікацій. Визначені основні дескриптори Національної рамки кваліфікацій: знання, уміння (когнітівні та практичні), комунікація, автономність та відповідальність, інтегральна компетентність. У статті надається порівняння системи дескрипторів української Національної рамки кваліфікацій з Європейською рамкою кваліфікацій для навчання впродовж життя, Рамкою кваліфікацій Європейського простору вищої освіти. Розкрита сутність компетенцій та компетентності як складників опису кваліфікацій у Національній рамці кваліфікацій. Виокремлені відмінності компетенцій від попередніх показників оцінки якості навчання. Визначені особливості інтегральних компетентностей як таких, що відображають здатність особи, що має кваліфікацію певного рівня, виконувати завдання та розв'язувати задачі певного рівня складності в процесі навчання або у професійній діяльності. Розглянуті загальні компетентності як інструменти для оцінки зрілості особистості, її можливості самовдосконалення та росту. Підкреслено, що професійна готовність та професійна придатність мають встановлюватися з обов'язковим урахуванням морально-ціннісних якостей особистості. Запропоновані загальні компетентності, які можуть удосконалити професійний відбір та позитивно вплинути на розвиток галузі охорони здоров'я.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Строгонова Т. Аналіз розвитку компетентнісного підходу в системі вищої професійної освіти України / Тетяна Строгонова, Наталія Стучинська // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – Вип. 3. – С. 181–189.
Зібрання