Випуск 3 (2021)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 28
 • Документ
  Акмеологічний аспект професійної діяльності майстрів виробничого навчання
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2021) Черемісіна Таїсія
  У статті розкрито сутність акмеологічного підходу в освітній галузі, який обрано для створення умов, що спонукають особистість до саморозвитку, самоорганізації та відповідно професійного самовдосконалення d досягненні оптимального рівня професійного розвитку. Визначено внутрішні умови досягнення професійного акме майстрів виробничого навчання: позитивна мотивація на досягнення очікуваних результатів з високим рівнем домагань та самореалізації; спрямованість на висхідну траєкторію професійного шляху; продуктивна активність у виконанні професійних функцій; прагнення до збереження та примноження своїх досягнень; здатність мобілізувати потенційні можливості (мотиваційні, інтелектуальні, операційно-діяльнісні, емоційно-вольові) та відновлюватися після фізичного та психологічного навантаження. Визначено зовнішні умови появи акме майстрів виробничого навчання: допомога в оволодінні засобами, необхідними для розвитку педагогічного мислення, творчості, індивідуальності особистості її духовного потенціалу; забезпечення реалізації особистісно і соціально значущих перспектив у професійній діяльності; стимулювання процесу самовдосконалення; посилення інтеграційної ролі акме-психологічного супроводу як цілісного й безперервного процесу вивчення, аналізу, формування, розвитку, саморозвитку й корекції особистості фахівця; розробка й реалізація відповідного змісту, моделей, алгоритмів акмеологічних технологій, адекватних засобів методичного забезпечення, діагностики й оцінки динаміки професійного розвитку. Схарактеризовано інструментарій накопичення результатів професійної діяльності в контексті акме. Зокрема, акмеограма, у якій зазначаються види професійної діяльності та якості особистості, що сприяють не просто до отримання майстрами виробничого навчання соціально необхідного результату, але й забезпечують поступальний розвиток і професійне вдосконалення, просування до високих рівнів професіоналізму; портфоліо як опис у довільній формі освітніх та професійних здобутків майстрів виробничого навчання, який включає відомості про основні етапи діяльності, професійного вдосконалення, включно з досягнутими результатами, інформацію про участь у проєктах, публікації, методичні розробки тощо.
 • Документ
  Підготовка майбутніх фахівців до трудового виховання та професійної орієнтації учнів з особливими освітніми потребами
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2021) Шишова Інна
  Питання трудового виховання та професійної орієнтації учнів з особливими освітніми потребами традиційно актуальні для спеціальної освіти. Принципового значення набуває необхідність модернізації змісту трудового навчання, питання його перспективи, працевлаштування та самостійного проживання осіб з особливими освітніми потребами. Вагомим чинником діяльності є спонука до дії – мотивація. Мотиви людської праці іноді буває непросто визначити, адже вони не завжди є чіткими, сформованими, зрозумілими. Проте можна запропонувати вибрати їх з переліку мотивів, виконати вправи, ділові ігри або тренінг. Мотиви можуть бути пов’язані із задоволенням фізіологічних і соціальних потреб, безпеки, самоствердження, самовираження, прагнення до успіху, приєднання, влади, винагороди тощо. Прийомом, що доповнює виявлення мотивів трудової діяльності, є обговорення з людиною її життєвих перспектив, проектів, продумування стратегій і тактик, шляхів подолання психологічних бар’єрів, визначення напрямів діяльності, реальних кроків для досягнення поставленої мети, формування навичок планування, самоменеджменту. Тренінги у вільній, невимушеній обстановці сприятимуть опануванню власних можливостей та перспектив. Студенти мають чітко визначати сильні та, навпаки, слабкі сторони людини з особливими потребами, опанувати основні методики викладання дисциплін, пов’язаних із трудовим навчанням осіб з особливими освітніми потребами; уміти надати допомогу зі спілкування в певних державних установах, розуміти, практично використовувати навички фінансової грамотності. Під час підготовки майбутніх фахівців спеціальної освіти до трудового виховання та професійної орієнтації учнів з особливими освітніми потребами вважаємо за потрібне надати методику викладання дисциплін «Ручна праця», «Технологія», «Соціально-побутове орієнтування», ознайомити молодь зі шляхами оволодіння базовими соціальними навичками, основами професійної орієнтації.
 • Документ
  Формування soft skills як основного складника конкурентоспроможного фахівця
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2021) Хараджян Наталя; Закарлюка Ірина; Кулінка Юлія
  Конкурентоспроможний фахівець будь-якої сфери повинен володіти як професійними навичками, так і «soft skills»: здатність креативно мислити й управляти часом, комунікації, нетворкінгу; керування проєктами, навички ефективної роботи в команді, управління та стратегії. Також з’являється поняття емоційного інтелекту, вміння вести перемовини та бути переконливим (впевненим у власних силах). Приділяється увага системному мисленню та оцінювання ризиків та наслідків власних дій, орієнтація на обслуговування тощо. Поняття «м’яких навичок» досить нове та малодосліджене в Україні, але йому приділяється значна увага роботодавцями. Метою статті є огляд й упорядкування сформованих поглядів на креативність та творчість; обґрунтування співвідношення м’яких, інноваційно-комунікативних навичок і розвитку майбутнього фахівця; доведено, що креативність та творчість – це поняття, які розвиваються протягом усього життя, але найкраще функціонують у дитинстві (коли формується нестандартне мислення). Встановлено, що креативність (як вид soft skills) в поєднанні з інноваційно-комунікативними технологіями створюють інновацію, що дозволяє виховати висококваліфікованого компетентного фахівця, готового до рішучих дій. Проаналізовано та обгрунтовано, що використання інноваційних засобів (моделювання 3D ручкою) сприяють розвитку креативності з раннього віку, відкривають перед людиною максимально широкі можливості і перспективи. Висвітлено процес, основні правила, помилки під час моделювання, міжгалузеві зв’язки, а також необхідність 3D моделювання для різних професій. Моделювання 3D ручкою стає підґрунтям для розуміння та використання 3D друку як для повсякденного життя, так і для глобальних потреб людства. Отримані навички та знання дозволяють стати розробником на межі різних суміжних і несуміжних галузей. Тому на перший план виходить міжгалузева комунікація та розуміння різних технологій.
 • Документ
  The ways of forming of written skills as а form of communication of the English language of students of higher school
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2021) Radzievska Olga; Loza Inna
  The problem of formation of English written language skills during English language teaching in high school was considered in the work. Studies have shown that the formation of English written language skills plays an important role in the process of learning and mastering a foreign written language at a senior stage. Considering the theoretical aspects of the formation of written skills, namely: the concept of foreign written language, goals and content of learning to write, ways and means of forming a foreign written language, we can conclude that learning to speak is inextricably linked with learning other speech activities . Writing skills allow to preserve language and factual knowledge, serve as a reliable tool for thinking, stimulate speaking, listening and reading in a foreign language. It is noted that in recent years the role of writing in foreign language teaching is gradually increasing, and, in a sense, writing is beginning to be seen as a reserve in improving the effectiveness of foreign language learning. One cannot ignore the practical significance of written language communication in the light of modern means of communication, such as e-mail, the Internet, etc. In the latter case, writing as a form of linguistic communication develops on the basis of only authentic material. It is emphasized that if you correctly define the goals of learning writing and writing, take into account the role of writing in the development of other skills, use exercises that fully meet the goal, perform these exercises at the appropriate stage of learning, then oral speech gradually becomes richer and more logical. Thus, based on the above statements, we can conclude that the main purpose of the work – to analyze the skills of written speech and their formation at the senior stage of learning English in high school - has been achieved, as well as the tasks. The classification of written skills was studied, the base of exercises was considered, the evaluation criteria were identified and the requirements and indicators of the formation of written skills were analyzed.
 • Документ
  Formation of individual style of future teachers professional activity: pedagogical situations simulation
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2021) Buhaienko Tetiana; Zamrozevych-Shadrina Svitlana; Khrenova Viktoriia; Yudenok Vitaliy
  The article outlines the current problems of professional training of future physical education teachers in universities. It is noted that their professional training acquires special significance in the current conditions of socio-economic and socio-cultural transformations in the country and the world. The system of professional training of future teachers of this profile requires updating the content, finding additional methods, forms, and means of teaching that will contribute to the formation of their individual style of professional activity. Such needs are due to changes in the pedagogical field, updating the requirements for physical education teachers, presented in official government documents. It has been proven that modelling is an effective teaching method. Its importance in the process of professional training of future physical education teachers is emphasized. The purpose of such training is not only the acquisition of the necessary amount of theoretical knowledge but also the formation of future teachers' individual style of professional activity as an effective means of adaptation and self-realization in the realities of a modern school. The article summarizes the data of theoretical analysis of pedagogical and scientific-methodical literature on the modelling of pedagogical situations. The essence of modelling as an important factor in the formation of the individual style of professional activity of the future teacher is analysed. It is proved that pedagogical situations should be used in lectures, seminars, and practical classes, especially before preparation for pedagogical practice. It is determined that effective methods of solving pedagogical situations are role-playing games, discussions with the analysis of specific situations, which deepen the knowledge of the discussed problem, activate the creative potential of future teachers. It is concluded that modelling is an important prerequisite and means of effective formation of individual style of professional activity of future physical education teachers in higher education institutions. The approaches of different authors to the peculiarities of modelling different pedagogical situations and their impact on the professional development of future teachers are summarized.