Peculiarities of formation of the communicative competence of first-graders with an impairmentof the phonation speech (on the example of stuttering) in the process of learning the sound system of the Ukrainian language

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Класичний приватний університет
Анотація
The article is devoted to the topical problem of formation of first-graders’ with disorders of phonation of speech (stuttering) communicative competence in the process of mastering the sound system of the Ukrainian language. The importance of students’ mastering the ability to communicate in the state (and native in case of difference) language as one of the key competencies is noted. The role of work on the improvement of sound pronunciation, grammatical structure of oral speech, culture of speech and communication, which takes place during the children’s acquaintance with the phonetic system of the Ukrainian language, as the main prerequisite for successful learning of primary school students in all subjects, is disclosed. The analysis of leading scientists’ scientific works, study of pedagogical experience and own observations of the educational process of modern primary school revealed a rapid increase in the number of first-graders with special needs, in particular speech disorders (stuttering). It is stated that one of the steps that ensures the full education of such children is inclusive education. It is emphasized that the main cause of mentioned above type of children’s violation of phonation speech is a convulsive state. It is noted that teaching such a child to relax in the process of speech is one of the main tasks of a specialist in the field of primary education. It is accented that it is possible to normalize the communicative activity of first-graders who suffer from stuttering with the help of special exercises. According to the authors of the article, exercises that provide an integrative approach to language learning are appropriate, that is allow to combine primary school students’ activities which are specific to different educational fields in one lesson (e.g., language, literature and art). The study identified innovative teaching methods that will help a first-grader with special needs to relax the muscles of the speech apparatus (“singing” of the sounds), calm down and focus on educational material presented in the form of a game (“Sandliteracy”, sculpting letters of the alphabet, etc.).
Опис
Статтю присвячено актуальній проблемі формування комунікативної компетентності першокласників, які мають порушення фонаційного оформлення мовлення (заїкання), у процесі засвоєння звукової системи української мови. Вказано на важливість оволодіння учнями вмінням спілкуватися державною (і рідною у разі відмінності) мовою як однією з ключових компетентностей. Розкрито роль роботи над удосконаленням звуковимови, граматичною будовою усного мовлення, культурою мовлення і спілкування, що має місце під час ознайомлення дітей із фонетичною системою української мови як основною передумовою для успішного навчання молодших школярів з усіх предметів. Проведений аналіз наукових праць провідних учених, вивчення педагогічного досвіду і власні спостереження за освітнім процесом сучасної початкової школи дозволили констатувати стрімке зростання кількості учнів-першокласників з особливими потребами, зокрема з мовленнєвими порушеннями (заїканням). Підкреслено, що одним із кроків, який забезпечує повноцінну освіту таких дітей, є інклюзивне навчання. Зроблено акцент на тому, що головною причиною названого вище виду порушення фонаційного мовлення дітей є саме судомний стан. Вказано, що навчити таку дитину розслаблятися у процесі мовлення – одне з основних завдань фахівця в галузі початкової освіти. Наголошено, що нормалізувати комунікативну діяльність першокласників, які страждають на заїкання, можливо за допомогою спеціальних вправ. Доцільними, на думку авторок статті, є вправи, які передбачають інтегративний підхід до навчання мови, тобто дозволяють на одному уроці поєднати види діяльності молодших школярів, що є характерними для різних освітніх галузей (наприклад, мовно-літературної та мистецької). У ході дослідження було визначено інноваційні методи навчання, які допоможуть першокласнику з особливими потребами розслабити м’язи мовленнєвого апарату («приспівування» звуків), заспокоїтися і зосередитися на навчальному матеріалі, поданому в ігровій формі («Пісочна грамота», ліплення букв алфавіту тощо).
Ключові слова
communicative competence, impairment of the phonation speech, stuttering, sound system of the Ukrainian language, primary school student, комунікативна компетентність, порушення фонаційного оформлення мовлення, заїкання, звукова система української мови, молодший школяр
Бібліографічний опис
Chemonina L. Peculiarities of formation of the communicative competence of first-graders with an impairmentof the phonation speech (on the example of stuttering) in the process of learning the sound system of the Ukrainian language / L. Chemonina, A. Lesyk // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2020. – Вип. 73, Т. 1. – С. 155–159.
Зібрання